ผลงานวิชาการด้านวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถค้นหาข้อมูลโดยพิมลงในช่อง Search ด้านล่าง


ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน ผลงานระดับ เอกสาร
1 EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF SPRAY DRIED RIPE HOM THONG BANANA POWDER WITH HOM THONG BANANA FLOUR ON IN VITRO STARCH DIGESTIBILITY AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF HOM THONG BANANA TABLETS AND THEIR CHEMOMETRICS ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ
2 A COMBINATION OF FERMENTATION METHOD AND GERMINATED BROWN RICE (ORYZA SATIVA) TO ENHANCE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ANGKAK ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ
3 Utilization of the cyclic interferometer in polarization phase-shifting technique to determine the thickness of transparent thin-films ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
4 Thickness Measurement of Double Layer Transparent Material Using Triangular Path Cyclic Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
5 Mixed-ligand copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin: synthesis, characterization, DFT calculations, DNA interactions and biological activities ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ
6 Aquatic Insects in Habitat-Forming Sponges: The Case of the Lower Mekong and Conservation Perspectives in a Global Context ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ
7 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดการลอกเลียนธรรมชาติ กรณีศึกษาอุปกรณ์ปลูกผัก สมชาย ดิษฐาภรณ์ ระดับชาติ
8 การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย อุปกรณ์ช่วยเดินขึ้นลงบันได สมชาย ดิษฐาภรณ์ ระดับชาติ
9 PEN-BASED WRITING OF FUNCTIONALIZED MWCNTPEDOT:PSS INK ON FLEXIBLE SUBSTRATE FOR APPLICATION IN AMMONIA GAS SENSOR ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
10 Screen-Printing of Functionalized MWCNT-PEDOT:PSS Based Solutions on Bendable Substrate for Ammonia Gas Sensing ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
11 Multiwalled Carbon Nanotube/PEDOT: PSS Coated on Pineapple Fiber Paper Based Flexible Electrode for Electrochemical Application ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
12 Real-Time Double-Layer Thin Film Thickness Measurements Using Modified Sagnac Interferometer with Polarization Phase Shifting Approach ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
13 ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการมองเห็นสีของการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้โอเพนซีวี ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู ระดับชาติ
14 Enhancement of biological activities of copper(II) complexes containing guanidine derivatives by enrofloxacin ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ
15 Improvement in Electrical Properties of (Bi0.5Na0.5)TiO3 (BNT) Ceramics Using the SeedInduced Method ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
16 CrAlN film hardness uniformity affected by nitrogen content ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
17 โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับชาติ
18 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับชาติ
19 Antioxidant activity and allelopathic potential of Lippia nodiflora (L.) Michx on germination and growth of Neptunia javanica Miq. Seeds วันทนา มงคลวิสุทธิ์ ระดับชาติ
20 MODIFICATION OF STAINLESS STEEL SURFACE FOR MWCNT INKJET PRINTED GAS SENSOR ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
21 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ
22 การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับชาติ
23 Structure and Mechanical Properties of Unheated Chromium Aluminum Nitride Coatings Sputter-Deposited with Various Aluminum Content ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
24 Direct growth of MWCNTs on modified stainless steel surface for flexible lithium ion batteries ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
25 Growth of MWCNTs on Plasma Ion-Bombarded Thin Gold Films and Their Enhancements of Ammonia-Sensing Properties Using Inkjet Printing ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
26 Improvement in the electrical properties of BCZT Ceramics induced by self‑seeds ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
27 Room Temperature Gas Sensor Based on Helical Carbon Coils ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
28 Structure and Morphology Study of Very Thin TiCrN Films Deposited by Unbalanced Magnetron Co-sputtering ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
29 Effects of MnO2 doping on the electrical properties of BCZT ceramics prepared by seed-induced method ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
30 Integrating the Art of Dvaravati in Teaching Furniture Design Course. ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับนานาชาติ
31 Lower density solvent based dispersive liquid liquid microextraction for the determination of benzoic acid ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับชาติ
32 Factors Affecting Back Pain Of Women Sitting Inbreast Feeding Posture นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ
33 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Confirmatory Factor Analysis of the Measurement Model of Social Media Literacy among Undergraduate Students) ดร. นุชริน ทองพูล ระดับชาติ
34 การศึกษาการผลิตวิดีทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง "ตลาดน้ำวัดสะพาน" ผศ. จิตรกร ผดุง ระดับชาติ
35 การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายปริมาณน้อยเพื่อวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในขนมจีน ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับชาติ
36 วัฒนธรรมการเล่น ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับชาติ
37 Lithium storage performance of copper nitride films deposited by reactive DC magnetron sputtering ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
38 Polarization Phase-shifting Technique for the Determination of a Transparent Thin Film’s Thickness Using a Modified Sagnac Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
39 Lithium storage performance of copper nitride films deposited by reactive DC magnetron sputtering บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ ระดับนานาชาติ
40 Two new species of Hemiphyllodactylus Bleeker (Squamata: Gekkonidae) from Thailand สุรภพ สุทธิวิเศษ ระดับนานาชาติ
41 An XPS study on oxidation of exposed-to-air Cr1-xZrxN film surfaces ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
42 Buffer Film Assisted Growth of Dense MWCNTs on Copper Foils for Flexible Electrochemical Applications ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
43 Buffer Film Assisted Growth of Dense MWCNTs on Copper Foils for Flexible Electrochemical Applications บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ ระดับนานาชาติ
44 Optimizing the Cost of Integrated Model for Fuzzy Failure Weibull Distribution Using Genetic Algorithm ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ
45 Enhancement of antioxidant activity of monascal waxy corn by a 2-step fermentation ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ
46 a study of sawdust-produced fiberboards using lac as binder for furniture industry นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ
47 Antimicrobial Activities of Various Medicinal Plant Extracts in Family Euphorbiaceae ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ
48 Fatty acid methyl ester (FAME) production from soybean oil under ambient conditions using strontium loaded bovine bone ชุติมา อุปถัมภ์ ระดับนานาชาติ
49 Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of Nb5+ doped BCZT ceramics ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
50 The Electrical Properties of BCZT Lead-Free Ceramics Induced by BaZrO3 Seeds ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
51 Modifying the Electrical Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramics by the Nanocrystals-Induced Method ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
52 Effect of Sb2O3 on the electrical properties of Ba0.9Ca0.1Zr0.1Ti0.9O3 ceramics fabricated using nanocrystals seed ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
53 Structure and Surface Morphology of Cr-Zr-N Thin Films Deposited by Reactive DC Magnetron Sputtering ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
54 COINCIDENCE POINT THEOREMS OF MULTIDIMENSIONAL FOR (phi)- WEAK CONTRACTION IN FUZZY METRIC SPACES จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ
55 Status of Eco-design in Thai Furniture Industry นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับนานาชาติ
56 A modified QuEChERS extraction for the determination of dexamethasone ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับนานาชาติ
57 Screening and optimization of mycodextanase for various rare sugar productions. ดร. พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ ระดับนานาชาติ
58 DNA interactions and anticancer screening of copper(II) complexes of N-(methylpyridin-2-yl)-amidino-O-methylurea ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ
59 Performance Investigation of Sodium Cobalt Oxide/Cu-Zn Alloy Thermoelectric Module ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ
60 การศึกษาการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) ผศ. จิตรกร ผดุง ระดับชาติ
61 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ผศ. จิตรกร ผดุง ระดับชาติ
62 การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ระดับชาติ
63 A Study of Sawdust-Produced Fiberboards Using Lac as Binder for Furniture Industry นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ
64 The Development of Electrospinning Apparatus to Fabricate Nanofiber for Future Material Applications ดร. ภัทริณี ไวท์ ระดับนานาชาติ
65 OPTIMIZATION OF ULTRASONIC-ASSISTED EXTRACTION FOR MONACOLIN K, ANTIOXIDANT ACTIVITY, PIGMENT AND CITRININ OF MONASCAL WAXY CORN BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับชาติ
66 Growth of MWCNTs on Flexible Stainless Steels without Additional Catalysts ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
67 Evaluation of functional foods properties on Thai curry soups without coconut milk by using water extraction in Vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ
68 Rare freshwater sponges of Australasia: new record of Umborotula bogorensis (Porifera: Spongillida: Spongillidae) from the Sakaerat Biosphere Reserve in Northeast Thailand ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ
69 To Create the Michelson Interferometer by Low Cost Optical Device ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับชาติ
70 การสกัดด้วยด่างและการวิเคราะห์กรดเฟรูลิกอิสระในข้าวโพดหวาน ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับชาติ
71 Effects of Catalyst on Carbon Nanotubes Synthesized by Thermal Chemical Vapor Deposition Method ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
72 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปร ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม ระดับชาติ
73 Evaluation of Apoptosis Induction and Necrosis on Leukemia Cell Line in Selected Thai Curry Pastes and Their ready-to-cook Dishes Using in vitro Experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ
74 Evaluation of Fibrinolytic activity in selected Thai curry pastes and dishes using In vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ
75 Evaluation of thrombosis in selected Thai curry pastes and dishes using In Vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ
76 Comparison of antioxidant and anti-aging activities in selected Thai curry pastes and dishes using water extraction and simulation of gastrointestinal digestion in vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ
77 Effects of N,N-heterocyclic ligands on the in vitro cytotoxicity and DNA interactions of copper(II) chloride complexes from amidino-O-methylurea ligands ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ
78 Measurement of Phase Retardation in a Liquid Crystal Variable Wave Retarder Using a Polarizing Triangular Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
79 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ
80 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์อีเอ็นจี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ
81 Reductive Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Substrate for Growth of Hybrid Carbon Nanostructures บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ ระดับนานาชาติ
82 Polarizing Triangular Cyclic Interferometer for Characterizing Optical Samples with Birefringent Properties ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
83 Structural and Magnetic Characterizations of Nano Sized Grain Zinc Ferrite/Hydroxyapatite Ceramic Prepared by Solid State Reaction Route ดร. ภัทริณี ไวท์ ระดับนานาชาติ
84 The meshless local Petrov–Galerkin based on moving kriging interpolation for solving fractional Black–Scholes model ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู ระดับนานาชาติ
85 Structures, morphologies, and chemical states of sputter-deposited CrZrN thin films with various Zr contents ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
86 Effects of Catalyst on Carbon Nanotubes Synthesized by Thermal Chemical Vapor Deposition Method ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ
87 เก้าอี้การยศาสตร์ นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ
88 Reconstruction mechanisms of tantalum oxide coatings with low concentrations of silver for high temperature tribological applications ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
89 Chiang Mai Journal of Science ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ
90 Generation of the Rotating Linearly Polarized Light Using the Triangular Cyclic Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับชาติ
91 Fast and Effective Method to Distinguish the Polarizing Components Using a Polarizing Triangular Cyclic Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
92 Load-dependent high temperature tribological properties of silver tantalate coatings ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ
93 Characterizations of banana peel and its efficiency for copper adsorption ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับนานาชาติ
94 Biodiversity in South East Asia: an overview of freshwater sponges (Porifera: Demospongiae: Spongillina) ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ
95 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับทบทวน เรื่องเวกเตอร์ The Development of Computer – Assisted Instruction Program in the Revision of “Vector” ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ระดับชาติ
96 Effect of Zn2+ and Nb5+ Co-Doping on Electrical Properties of BCZT Ceramics by the Seed-Induced Method ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
97 Journal of Scientific & Industrial Research. ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ
98 Biodiversity assessment in the Lower Mekong basin: First record of the genus Oncosclera (Porifera: Spongillina: Potamolepidae) from the Oriental Region ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ
99 Effect of monosodium glutamate and peptone on antioxidant activity of monascal waxy corn ผศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ
100 Effects of Mn and Sr Doping on the Electrical Properties of Lead-Free 0.92BCZT-0.08BZT Ceramics ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ
101 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ
102 Microfluidic Electrochemical Sensor for On-Line Monitoring of Aerosol Oxidative Activity ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง ระดับนานาชาติ
103 Biodiversity assessment of the Lower Mekong Basin: A new species of Corvospongilla (Porifera: Spongillina: Spongillidae) from Thailand ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ
104 Effect of timing and duration of salt treatment during growth of a fragrant rice variety on yield and 2-acetyl-1-pyrroline, proline, and GABA Levels จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา ระดับนานาชาติ
105 Variation of color in Zirconium nitride thin films prepared at high Ar flow rates with reactive dc magnetron sputtering ดร. ภัทริณี ไวท์ ระดับนานาชาติ
106 Factor Analysis of Service Quality of Website Online Mentoring Model that Affected on Learning which Perceptions of Undergraduate รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ระดับนานาชาติ
107 Investigation the use of rotating linearly polarized light for characterizing SiO2 thin-film on Si substrate ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
108 Minimizing the cost of integrated systems approach to process control and maintenance model by EWMA control chart using genetic algorithm ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ
109 Multifunctional silk fabrics by means of the plasma induced graft polymerization (PIGP) process ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ
110 Hydrophobic and hydrophilic surface nano-modification of PET fabric by plasma process ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ
111 Moluccensins H-J, 30-Ketophragmalin Limonoids from Xylocarpus moluccensis ดร. พลวัต นิวเคลียร์ ระดับนานาชาติ
112 Optimization of biodiesel production from Jatropha curcas L. oil via alkali-catalyzed methanolysis รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับชาติ
113 Butenolide and Furandione from an Endophytic Aspergillus terreus ดร. พลวัต นิวเคลียร์ ระดับนานาชาติ
114 Mechanical strength and hydrophobicity of cotton fabric after SF6 plasma treatment ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ
115 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ
116 The rotating linearly polarized light from a polarizing Mach–Zehnder interferometer: Production and applications ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ
117 MIXTURES OF VEGETABLE OIL AND USED FRYING OIL AS FEEDSTOCK FOR BIODIESEL PRODUCTION IN THAILAND รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับชาติ
118 High free fatty acid coconut oil as a potential feedstock for biodiesel รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับนานาชาติ
119 Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) oil as an alternative feedstock for biodiesel รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับนานาชาติ
120 Protoxylocarpins F-H, Protolimonoids from Seed Kernels of Xylocarpus granatum ดร. พลวัต นิวเคลียร์ ระดับนานาชาติ
121 รู้เท่า รู้ทันสื่อของเยาวชนไทย ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ
122 Enhancement of the hydrophobicity of silk fabrics by SF6 plasma ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ
123 การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันบนเว็บเควสท์ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ
124 เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ
125 Preservation of Ripe Palmyrah Fruit Pulp by Reducing Aw and Freezing for Ka-nom Tan Production ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับชาติ
126 Bioimaging of Metals and Biomolecules in Mouse Heart by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Secondary Ion Mass Spectrometry ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม ระดับนานาชาติ

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การพัฒนาชุมชนไร่อ้อยในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพื้นฐาน BCG 0 ดร. ประนัดฎา พิมสี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566
2 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของหมึกพิมพ์กราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์สกรีน 10 ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
3 การเคลือบอนุภาคโลหะนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแก๊สพิษ 32 ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
4 Electrical and energy storage properties of BNKT-BT lead-free ceramics 18 ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดกล้วยหอมทองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒตกรรมแห่งชาติ 2564
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจากสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564
7 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย 22 สมชาย ดิษฐาภรณ์ ตีพิมพ์แล้ว เงินงบประมาณแผ่นดิน 2563
8 การประดิษฐ์เซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย 34 ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนดิจิตัล ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนตลาดบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 0 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563
10 การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโคปีของสารสกัดจากถั่วดาวอินคาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า 0 ดร. ประนัดฎา พิมสี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
11 หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจจับแก๊ส 39 ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562
12 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษา บริษัท อาร์แอนด์ดีฟู๊ดส์โปรดักส์ จังหวัดราชบุรี 15 สมชาย ดิษฐาภรณ์ ตีพิมพ์แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
13 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี) 0 ดร. ประนัดฎา พิมสี ตีพิมพ์แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
14 โครงการวิจัย การศึกษาคุณสมบัติของไม้สาธรเพื่อการใช้ประโยชน์ 21 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
15 การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับใบบัวหลวง 29 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
16 Improvement in the electrical properties of lead-free BNT based ceramics induced by heterogeneous and homogeneous seeds for piezoelectric applications. 11 ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2561
17 การพัฒนาเซรามิกคอมโพสิตของไฮดรอกซีอพาไทต์และนิกเกิลเฟอไรท์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก 20 ดร. ภัทริณี ไวท์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
18 Syntheses, characterization and biological studies of copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin ligand 26 ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากนํ้ามันมะพร้าว 27 นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
20 Diversity and distribution of freshwater sponges in large-scale reservoirs in Northeast Thailand 17 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ตีพิมพ์แล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
21 Species diversity, life cycle and ecology of freshwater sponges in Khao Sam Roi Yot Wetlands, Prachuap Khiri Khan Province 17 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
22 Freshwater invertebrates utilization for foods, agricultural, medical and cosmatics, environment and sustainable conservation purposes 33 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2560
23 การพัฒนาเซรามิกกลุ่มไร้สารตะกั่วด้วยวิธีการใช้เมล็ดเหนี่ยวนำสำหรับประยุกต์ใช้งานตัว ตรวจจับไพอิโซอิเล็กทริก 30 ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
24 นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 23 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
25 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ 17 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
26 การพัฒนานำเส้นใยแก้วนำแสงมาวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราสด 36 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
27 การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 63 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
28 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูและน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วโดยใช้เปลือกหอยทะเลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 18 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
29 การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ 20 ดิเรก บุญธรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2559
30 การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟและเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อลดเวลาการลดความชื้น เมล็ดปาล์มน้ำมันและลดปริมาณเชื้อปนเปื้อน 19 ดิเรก บุญธรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2559
31 การจัดการของเสียจากการล้างหมึกพิมพ์ออฟเซตลิธอกราฟี 32 ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
32 การเตรียมฟิล์มที่บริโภคได้จากเปลือกมันสำปะหลังสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 17 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2559
33 การพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกกล้วย 25 อนัญญา ไทยบุญนาค อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้คณะ สถาบัน สำนัก 2559
34 การพัฒนากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 27 นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
35 Thermoelectric cells from conducting polymer composite 27 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
36 การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต 17 ดร. ภัทริณี ไวท์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
37 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 40 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
38 การสร้างชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ แบบลงมือปฏิบัติ 17 ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2558
39 ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ 21 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
40 พอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวงสำหรับการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย 30 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2558
41 การศึกษาแผ่นใยไม้อัดจากเศษขี้เลื่อยโดยใช้ผลผลิตจากครั่งเป็นตัวประสาน 18 นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
42 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน 18 ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
43 การสร้างชุดทดลอง เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบลงมือปฏิบัติ 33 ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2557
44 การพัฒนาสูตรโลชั่นบำรุงผิวโดยใช้สารสกัดทับทิมและข้าวเป็นสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 23 จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
45 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งบนบาทวิถีกรุงเทพจากเศษวัสดุกิ่งไม้ 11 ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
46 องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของน้ำมันหอมระเหย และสารสกัดจากต้นย่านางในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์. 36 ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557
47 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวตรวจวัด พอลิอะนิลีนสำหรับวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส 27 ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2556
48 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการใช้ ใบมันสำปะหลังดัดแปร 18 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2556
49 สมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ 10 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
50 โครงการพัฒนาหลักสูตร(ขั้นสูง)สำหรับวิชาชีพที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น 9 ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2555
51 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก 18 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
52 การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 16 ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ตีพิมพ์แล้ว ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554
53 โครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 11 ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2554
54 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2553
55 พฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 14 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2553
56 โครงการสร้างเครื่องทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเก้าอี้ 17 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2552
57 สัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 15 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
58 กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 35 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
59 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับทบทวน เรื่องเวกเตอร์ The Development of Computer – Assisted Instruction Program in the Revision of “Vector” 16 ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
60 โครงการ การพัฒนาแผ่นรังผึ้งที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ทดแทนไม้โครงในงานเครื่องเรือน 13 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
61 พัฒนาการของรูปแบบเครื่องเรือนลอยตัวชนิดสำเร็จรูปภายในอาคารพักอาศัยในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548 19 ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
62 โครงการวิจัย ศิลปกรรมไทยในธรรมาสน์ยอดของจังหวัดลพบุรี 17 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2550
63 การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่เสื่อมสภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเทคนิคพานอรามา 10 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2550
64 โครงการ การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ 12 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2547

ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ชื่อการประชุม การนำเสนอ
1 Antioxidant activity and secondary metabolites of Abutilon indicum (Linn.) Sweet from the central region of Thailand ดร. ประนัดฎา พิมสี 5th International Conference on Creative Technology (CreTech 2017) Fullpaper ( Oral )
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของผงมะหาด (Development of Skincare Soap Bars containing Artocarpus lakocha Powder) ดร. ประนัดฎา พิมสี CreTech2020, 4th National Conference on Creative Technology Abstract ( Oral )
3 Antioxidant from marigold (Tagetes erecta L.) by ultrasonic assisted extraction and maceration in ethanol for preparation of essence product formulation. ดร. ประนัดฎา พิมสี Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) Fullpaper ( Poster )
4 INFLUENCE OF THE DIFFERENCE ELECTRIC CHARGE ENERGY TRANFER INK TO PAPER IN DIGITAL PRINTING ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN Fullpaper ( Poster )
5 Cosmetic nanoemulsion containing antioxidant honeysuckle essential oil formulated by ultrasonic emulsification ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022) Fullpaper ( Poster )
6 Fractional calculus by inverse Laplace transform for analysis radioactivity ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู 6th CreTech International conference 2018 Fullpaper ( Oral )
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของผงมะหาด ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า 4th National Conference on Creative Technology (CreTech 2020) Fullpaper ( Oral )
8 Development of spectrophotometric method for determination of gabapentin in pharmaceutical formulations by derivatization with chromogenic agents cresol red ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า 7th International Conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
9 Synthesis, spectral characterization and biological activities of the mixed ligand copper(II) complexes containing guanidine derivatives and antibiotic, ciprofloxacin ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (Paccon 2020) Fullpaper ( Poster )
10 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษา บริษัท อาร์แอนด์ดีฟู๊ดส์โปรดักส์ จังหวัดราชบุรี สมชาย ดิษฐาภรณ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 (IAMBEST 2020) Fullpaper ( Oral )
11 โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2563 (ภาคบรรยาย) ปี 2563 Fullpaper ( Oral )
12 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2563 (ภาคบรรยาย) ปี 2563 Fullpaper ( Oral )
13 Hybrid finite difference for solving differential equations ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู 7th CreTech International conference 2019 Fullpaper ( Oral )
14 Integrating the Art of Dvaravati in Teaching Furniture Design Course. ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ICAC 2019: The 9th International Conference on Art and Culture Network Fullpaper ( Oral )
15 Electrochemical impedance spectroscopy of polyaniline sensor for contactless conductivity measurement ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา the 6th National Science Research Conference Fullpaper ( Poster )
16 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง "กูยอะเจียง" ผศ. จิตรกร ผดุง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ชี้นำชุมชนสู่ Thailand 4.0 Abstract ( Poster )
17 การจัดพื้นที่สำหรับ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สุริยา สงค์อินทร์ International Conference on Creative Technology 2014 Fullpaper ( Oral )
18 Development of body lotion formula by using pomegranate (Punica granatum L.) extract and rice bran oil (Oryza sativa L.) as antimicrobial active compounds จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา The International Conference on Science and Technology 2017 Fullpaper ( Poster )
19 การดัดแปลงวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์เพื่อวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 Fullpaper ( Poster )
20 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งบนบาทวิถีกรุงเทพจากเศษวัสดุกิ่งไม้ Design of Bench furniture on the pathway in Bangkok from Scrap Wood Branches. ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 Fullpaper ( Poster )
21 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการกับการกำหนดแนวทาง ยกระดับขีดความสามารถฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดัยชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่5/2560 Fullpaper ( Oral )
22 Development of Learning Process Through e-Collaborative Network with C to C Model on Webquest ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี The Second International Conference on Industrial Education Fullpaper ( Oral )
23 DPPH free radical scavenging activity of crude and fractionated extract and stability of Ruellia tuberosa’ s fractionated extract in cream product วันทนา มงคลวิสุทธิ์ CreTech 2017 International conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
24 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ ผศ. นพรัตน์ ภัยวิมุติ การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 11 , ACTIS & NCOBA 2017 Fullpaper ( Oral )
25 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โลหะหนักที่มีปริมาณน้อยมากอย่างพร้อมกันด้วยออกซีนโดยเทคนิคแอดซอร์พทีฟสตริปปิงโวลแทมเมทรี อลงกรณ์ อยู่สำราญ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลางสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 Fullpaper ( Oral )
26 Electrical Properties of (1-x)BCZT-xBZT Lead-Free Ceramics ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium (IEEE proceeding) Fullpaper ( Poster )
27 A numerical solution of fractional Black-Scholes equation ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู International Conference on Applied Statistics 2015 (ICAS 2015) Fullpaper ( Oral )
28 Factors Affecting Low Back Pain During Breastfeeding of Thai Women นงค์นุช กลิ่นพิกุล Engineering and Technology Fullpaper ( Oral )
29 The Influence of Chair Design on Low นงค์นุช กลิ่นพิกุล International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies Fullpaper ( Oral )
30 Design of a high-temperature microwave furnace for preparation of highly efficient thermoelectric materials ดิเรก บุญธรรม Siam Physics Congress 2016 Abstract ( Oral )
31 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง มนรดา ศิริมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Abstract ( Oral )
32 Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า International Conference on Creative Technology Cretech 2017 Fullpaper ( Oral )
33 Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล Cre Tech 2017 Fullpaper ( Oral )
34 Value-Added in Thai Pottery by Biological Materials from Freshwater Sponges ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง 10th World Sponge Conference Abstract ( Oral )
35 The freshwater sponge genus Umborotula in Thailand ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand Abstract ( Poster )
36 การศึกษาปัญหาแรงงานและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย ผศ. ดิเรก กาญจนรูจี การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 Fullpaper ( Oral )
37 Design of chair Enable for the elderly ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 Fullpaper ( Poster )
38 ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ สุริยา สงค์อินทร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 Fullpaper ( Oral )
39 การศึกษากระบวนการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “วัดมังกรกมลาวาส” ผศ. จิตรกร ผดุง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "กระบวนทัศน์ปรับใช้งานวิจัย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0" Abstract ( Poster )
40 Development of Learning Media using Augmented Reality มนรดา ศิริมงคล ACTIS & NCOBA 2017 Fullpaper ( Oral )
41 การขจัดความขุ่นของตะกอนในน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ด้วยสารรวมตะกอน ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fullpaper ( Oral )
42 The development of high-temperature microwave furnace for synthesis of high-efficiency thermoelectric material ดิเรก บุญธรรม International Conference on Technologically Advanced Materials and Asian Meeting on Ferroelectricity Abstract ( Oral )
43 สมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 Abstract ( Oral )
44 Efficacy of Plants to Phytoremediate Metals from Hydraulic Fracturing Wastewaters. ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข Researche Presentation Day Abstract ( Poster )
45 ผลของกลูโคสและฟรักโทสต่อสมบัติด้านความหนืดของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล Agricultural Science Fullpaper ( Poster )
46 Reductive Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Substrate for Growth of Hybrid Carbon Nanostructures ผศ.ดร. อุดมเดช ภักดี 2015 International Conference on Science and Technology (TICST) Fullpaper ( Poster )
47 Synthesis of biodiesel from Irvingia malayana seed oil. ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม The Fifth Rajamangala University of Technology International Conference Fullpaper ( Poster )
48 Simulation and design high-temperature microwave furnace for thermoelectric material synthesis ดิเรก บุญธรรม The 10th Annual Siam Physics Congress 2015(SPC2015) Abstract ( Poster )
49 Correlation between colour specification (CIEL*a*b*) and colour perception (colour strength) of prints ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ International Conference on Imaging and Printing Technologies Fullpaper ( Oral )
50 Soft Homomorphisms of k-Soft Hypergroups. ประเสริฐ อยู่สำราญ 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014) Fullpaper ( Oral )
51 2-Acetyl-1-pyrroline synthesis during rice plant (Oryza sativa L.) growth under controlled salinity conditions จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา XIII Weurman Flavour Research Symposium Fullpaper ( Poster )
52 พฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 Fullpaper ( Poster )
53 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Barringtonia, Careya และ Couroupita (Lecythidaceae) ในประเทศไทย (Comparative leaf anatomy of Barringtonia, Careya and Couroupita (Lecythidaceae) ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข การประชุมวิชาการพฤกษศาตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 Abstract ( Oral )
54 PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference) ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 Fullpaper ( Poster )
55 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบผิวใบของพืชบางชนิดในวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย (Comparative Leaf Epidermis of some Lecythidaceous Plants in Thailand) ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 Fullpaper ( Poster )

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน เลขที่สิทธิบัตร ระดับ
1 อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ - นงค์นุช กลิ่นพิกุล 000 ระดับชาติ
2 กระเป๋าเอนกประสงค์สำหรับใส่ผลงานออกแบบ - นงค์นุช กลิ่นพิกุล 000 ระดับชาติ
\