รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล
  • Pramote Charongrattanasakul
  • สาขา คณิตศาสตร์
  • -
  • pramote.c@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

Optimizing the Cost of Integrated Model for Fuzzy Failure Weibull Distribution Using Genetic Algorithm

บทคัดย่อ ( Abstract )

This research applies the fuzzy concept in development of an integrated model (Statistical process control and Maintenance management) with Weibull distribution for Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) control chart. Since sample data may contain uncertainties coming from measurement systems and environment conditions, fuzzy number is used to inspect these suspicions. Moreover, the Weibull distribution with fuzzy scale parameters is considers, and the genetic algorithm approach is used to determine the optimal values of six variables (n , h, L, k, w, etha) that minimize the fuzzy hourly cost. Finally, the fuzzy hourly cost is transformed to crisp number by the centroid defuzzification.

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • Pramote Charongrattanasakul
  • Adisak Pongpullponsak