รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า
  • Kanchit Kamlangkla
  • สาขา ฟิสิกส์
  • -
  • kanchit.k@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

Performance Investigation of Sodium Cobalt Oxide/Cu-Zn Alloy Thermoelectric Module

บทคัดย่อ ( Abstract )

This work focuses on performance investigation of a low cost thermoelectric module fabricated from p type sodium cobalt oxide and n type Cu Zn alloy. The waste heat conversion measurements indicated that the developed module generated output voltages of 0.35 mV/K and 0.85 mV/K at temperature differences of 1 to 6 K and 8 to 14 K respectively. As the result this thermoelectric module may be suitable candidate as an electrical generator in moderate voltage applications.

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • ครรชิต กำลังกล้า
  • Chutima Oopathum
  • Aphichard Phongphala