รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
  • Phatchani Srikhumsuk
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย

บทคัดย่อ ( Abstract )

ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทยจำนวน 3 สกุล 10 ชนิด ได้แก่ สกุล Barringtonia 8 ชนิด สกุล Careya 1 ชนิด และสกุล Couroupita 1 ชนิด โดยวิธีการลอกผิวใบ และกรรมวิธีพาราฟิน พบลักษณะสำคัญที่นำมาใช้ในการระบุพืชระดับสกุล ได้แก่ การมีปากใบที่ผิวใบด้านบนทั้งบริเวณเหนือเส้นใบ และแผ่นใบ ซึ่งพบเฉพาะใน Careya arborea เท่านั้น ชนิดของปากใบ และจำนวนมัดท่อลำเลียงขนาดใหญ่บริเวณเส้นกลางใบ พบลักษณะสำคัญที่นำมาใช้ในการระบุชนิดพืช ในสกุล Barringtonia ได้แก่ การมีหรือไม่มีรยางค์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบด้านล่าง รูปร่างเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบด้านล่าง ตำแหน่งที่พบปากใบบริเวณเนื้อเยื่อชั้นผิวใบด้านบน จำนวนชั้นของแพลิเซด รูปร่างของมัดท่อลำเลียงบริเวณก้านใบ และชนิดของสารสะสม

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • พัชณี ศรีคำสุข
  • ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-22 14:37:11