รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Application of fractional derivative for the study of chemical reaction

บทคัดย่อ ( Abstract )

The purpose of this research is to develop an application of fractional calculus for the study of chemical reactions. The rate of a chemical reaction is calculated from the rate of change of the substance per time change. The rate of chemical reaction at any time is calculated using the first derivative of the permutation function. The rate of chemical reactions from fractional order calculus was compared with integer order calculus. Calculating chemical reaction rates with fractional derivatives yielded significantly higher rates than the integer order calculus.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ดร.นุชริน ทองพูล
  • ผศ.ดร.ประเสริฐ เผ่าชู
  • รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
  • อาจารย์สุภาพร จันทร์คง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-27 07:34:17