รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล
  • Tapparath Leelasattarathkul
  • สาขา เคมี
  • -
  • tapparat.l@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid

บทคัดย่อ ( Abstract )

Development of UV-visible spectrophotometric technique for determining amlodipine using picric acid was proposed. This method is based on the formation of yellow complex which is obtained by the reaction between the primary amine group of amlodipine and picric acid and also absorbs the UV-visible light at 380 nm. Various parameters affecting on the reaction were carefully determined and optimized. The results suggest that the appropriate concentration of picric acid is 500 g mL-1. The suitable solvents used for dissolving amlodipine and picric acid are acetonitrile and dichloromethane, respectively. Moreover, the formation of amlodipine-picric complex is independent on the reaction time. The developed method shows linearity concentration of amlodipine in the range of 100 to 400 g mL-1. The percentage of repeatability and reproducibility are 0.38 and 3.36, respectively. In addition, the lower detection limit of amlodipine is 0.03 g mL-1. This proposed method can be applied to determination of amlodipine in commercial tablets with percentage recovery of 95 – 100.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล
  • อาทิตยา มีหนองหว้า
  • จารุวรรณ สังขดิถี
  • จิตตินทร์ ตันติสาครเขต
  • จันทร์จิรา คำพะทา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-31 09:35:00