รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
  • Phatchani Srikhumsuk
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบผิวใบของพืชบางชนิดในวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย (Comparative Leaf Epidermis of some Lecythidaceous Plants in Thailand)

บทคัดย่อ ( Abstract )

ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบผิวใบของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย จำนวน 3 สกุล 10 ชนิด ได้แก่ สกุล Barringtonia 8 ชนิด สกุล Careya 1 ชนิด และสกุล Courouptia 1 ชนิด โดยการลอกผิว พบว่าลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของผิวใบสามารถใช้ระบุพืชได้ในระดับสกุลเท่านั้นลักษณะดังกล่าวคือ ตำแหน่งที่พบปากใบ ชนิดของปากใบ การมีหรือไม่มีขน และรูปร่างของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • พัชณี ศรีคำสุข
  • ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
  • พันธ์ทิวา กระจาย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-22 15:38:17