ผลงานวิชาการด้านวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถค้นหาข้อมูลโดยพิมลงในช่อง Search ด้านล่าง


ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน ผลงานระดับ สาขา เผยแพร่ เอกสาร
1 การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร ทิฐฐาน เนียมชูชื่น ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2566
2 การหาภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทน ภายใต้ความเครียดจากเกลือโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดี่ยว Synechococcus sp. MH 393765 ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ระดับชาติ ชีววิทยา 2566
3 Adsorption of Hydrogen Sulfide on Reduced Graphene Oxide-Wrapped Titanium Dioxide Nanofibers รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
4 Enhancement of antioxidant activity of monascal waxy corn by a 2-step fermentation รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
5 Multifunctional silk fabrics by means of the plasma induced graft polymerization (PIGP) process ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
6 Formation analysis of primary and secondary metabolites during angkak fermentation based on GC-TOF-MS, GC-FID, and HPLC and metabolomics analysis รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
7 Chemical composition and biological activities of the essential oil from leaves of Cleidion javanicum Bl ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
8 Antioxidant and Anticancer Activities from Aerial Parts of Acalypha indica Linn. ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
9 Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant activities of the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss. ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
10 Determination of Antioxidant and Anticancer Activities together with Total Phenol and Flavonoid Contents of Cleidion javanicum Bl. and Bridelia retusa (L.) A. Juss.. ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
11 REMOVAL OF FREE FATTY ACID IN CRUDE JATROPHA CURCAS OIL USING FERRIC SULPHATE FOR BIODIESEL PRODUCTION ผศ. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ระดับชาติ เคมี 2566
12 การผลิตวิดีโอในระบบดิจิทัลโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) เรื่อง เส้นทางรถไฟสายมรณะ วิสิฐ ตั้งสถิตกุล ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2566
13 Chromosomes of Asian Cyprinid Fishes: Genomic Differences in Conserved Karyotypes of ‘Poropuntiinae’ (Teleostei, Cyprinidae) ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
14 The Development of Animation Film “Stress and Love” ผศ. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2566
15 The Development of the Animation “How to Dispose of the Louse?” for the Students with Hearing Impair ผศ. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2566
16 Fixed Point Theorems in C∗ -algebra Valued Fuzzy Metric Spaces with Application. ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2566
17 ผลของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและโซเดียมเคซีเนตในการทดแทนฟอสเฟตต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกหมูผสมไก่ สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
18 Physical Properties of Dried Fermented Noodle (Kanom-Jeen) Made from Organic Niang Guang Rice สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
19 EFFECT OF XANTHAN GUM AND PECTIN ON STABILIZATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MONASCUS-PIGMENT EXTRACT BEVERAGE ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2566
20 Pectin Effect of Riceberry Rice Flour and Glutinous Rice Flour on Some Qualities of Gluten-Free Cookies ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2566
21 The Development of Electronic Photo Book “Wat Phra That Pha Son Kaeo” ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2566
22 The Development of the Animation “How to Dispose of the Louse?” for the Students with Hearing Impair ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2566
23 Enhanced electrical and energy storage properties of BNT-based ceramics by the nanocrystals-induced method. ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
24 Optimization of glycinebetaine production under salt stress by unicellular cyanobacterium Synechococcus sp. MH 393765 เพ็ชร สุธิภรณ์ ระดับชาติ ชีววิทยา 2566
25 Fatty acid methyl ester (FAME) production from soybean oil under ambient conditions using strontium loaded bovine bone ชุติมา อุปถัมภ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
26 Designing of Double Acceptance Sampling Plan for Zero-inflated and Over-dispersed Data Using Multi-objective Optimization ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2566
27 Designing of Optimal Required Sample Sizes for Double Acceptance Sampling Plans under the Zero-Inflated Defective Data ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2566
28 Optimization of Roasting Temperatures on Acrylamide and Melanoidins Contents and Antioxidant Properties of Roasted Broken-Rice Infusion รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
29 Multiwalled Carbon Nanotube/PEDOT: PSS Coated on Pineapple Fiber Paper Based Flexible Electrode for Electrochemical Application ชุติมา อุปถัมภ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
30 Effect of Riceberry Rice Flour and Glutinous Rice Flour on Some Qualities of Gluten-Free Cookies ประภาพร ร้อยพรมมา ระดับชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2566
31 Pen-Based Writing of Functionalized MWCNT-PEDOT:PSS Ink on Flexible Substrate for Application in Ammonia Gas Sensor อนัญญา ไทยบุญนาค ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2566
32 Room Temperature Gas Sensor Based on Helical Carbon Coils ประภาพร ร้อยพรมมา ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2566
33 Antiacne and antiblotch activities of a formulated combination of Aloe barbadensis leaf powder, Garcinia mangostana peel extract, and Camellia sinensis leaf extract ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2566
34 Wongnapa Nakyai, Aurasorn Saraphanchotiwitthaya, Céline Viennet, Philippe Humbert, Jarupa Viyoch*. (2017). An In vitro model for fibroblast photoaging comparing single and repeated UVA irradiations ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2566
35 One-step Green Synthesis of Chitosan-Silver Nanoparticles ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ ระดับชาติ ฟิสิกส์ 2566
36 Influence of thermal treatments and packaging on physicochemical and microbiological characteristics of ready-to-drink cold brew coffee cv. Robusta is blended with coconut water. ประภาพร ร้อยพรมมา ระดับชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2566
37 An Evaluation of the Project to Develop Researchers' Competency on Rajamangala University of Technology Krungthep กุลชยา พงษ์แสวง ระดับชาติ วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 2566
38 Screen-Printing of Functionalized MWCNT-PEDOT:PSS Based Solutions on Bendable Substrate for Ammonia Gas Sensing ดร. นชพรรณ จั่นทอง ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2566
39 Diversity and Application of Yeasts in the Rhizosphere. ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
40 EFFECT OF PARTIAL SUBSTITUTION OF SPRAY DRIED RIPE HOM THONG BANANA POWDER WITH HOM THONG BANANA FLOUR ON IN VITRO STARCH DIGESTIBILITY AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF HOM THONG BANANA TABLETS AND THEIR CHEMOMETRICS รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
41 A COMBINATION OF FERMENTATION METHOD AND GERMINATED BROWN RICE (ORYZA SATIVA) TO ENHANCE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ANGKAK รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2566
42 Utilization of the cyclic interferometer in polarization phase-shifting technique to determine the thickness of transparent thin-films ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
43 Thickness Measurement of Double Layer Transparent Material Using Triangular Path Cyclic Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2566
44 Mixed-ligand copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin: synthesis, characterization, DFT calculations, DNA interactions and biological activities ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ เคมี 2566
45 Toxicological response and bioaccumulation of strontium in Festuca rubra L. (red fescue) and Trifolium pratense L. (red clover) in contaminated soil microcosms ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
46 First report of chromosome and karyological analysis of Gekko nutaphandi (Gekkonidae, Squamata) from Thailand: Neo-diploid chromosome number in genus Gekko ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2566
47 Designing Adaptive Multiple Dependent State Sampling Plan for Accelerated Life Tests ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2566
48 The Buddhist Banner: Identity and Aestheticism in the Dimension of Meaning Reflection on the Tai Lue Ethnic Group Education ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับนานาชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2566
49 Common Fixed Point Results of Suzuki-type Rational Z ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2566
50 Multiwalled Carbon Nanotube/PEDOT: PSS Coated on Pineapple Fiber Paper Based Flexible Electrode for Electrochemical Application ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2565
51 Aquatic Insects in Habitat-Forming Sponges: The Case of the Lower Mekong and Conservation Perspectives in a Global Context ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
52 Abnormal Gait Pattern Recognition of Stroke Patient in Initial Stage Using Smartphone and Hybrid Classification Methods มนรดา ศิริมงคล ระดับนานาชาติ วิทยาการคอมพิวเเตอร์ 2565
53 Influence of Thermal Treatments and Packaging on Physicochemical and Microbiological Characteristics of Ready-to-Drink Cold Brew Coffee cv. Robusta Blended with Coconut Water ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2565
54 Chromosomal description of three Dixonius (Squamata, Gekkonidae) from Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
55 Classical chromosome features and microsatellites repeat in Gekko petricolus (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
56 First Report on Classical and Molecular Cytogenetics of Doi Inthanon Benttoed Gecko, Cyrtodactylus inthanon Kunya et al., 2015 (Squamata: Gekkonidae) in Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
57 The Development of Animation Film “I’m not embarrassed, but I’m Phobia” ผศ. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2565
58 A Novel Multiple Dependent State Sampling Plan Based on Time Truncated Life Tests Using Mean Lifetime ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2565
59 Karyomorphological delineation, and the NOR loci on the sex chromosome in three species of Chrysopeleinid (Chrysopeleinae: Colubridae) from Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
60 Environmental Education Learning for Enhancing Wetlands Management in the Northeast of Thailand Using Cooperative-Based Learning ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
61 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการลอกเลียนธรรมชาติ กรณีศึกษาอุปกรณ์ปลูกผัก เสน่ห์ สำเภาเงิน ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2565
62 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดการลอกเลียนธรรมชาติ กรณีศึกษาอุปกรณ์ปลูกผัก ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2565
63 The Environmental Public Mind Behavior of Undergraduate Students ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
64 การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย อุปกรณ์ช่วยเดินขึ้นลงบันได ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2565
65 PEN-BASED WRITING OF FUNCTIONALIZED MWCNTPEDOT:PSS INK ON FLEXIBLE SUBSTRATE FOR APPLICATION IN AMMONIA GAS SENSOR รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2565
66 The Development of Animation Film “Stress and Love” บุรณี อดิศรพันธ์กุล ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2565
67 Biodegradation factors and kinetic studies of point-of-use water treatment membrane in soil ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2565
68 Screen-Printing of Functionalized MWCNT-PEDOT:PSS Based Solutions on Bendable Substrate for Ammonia Gas Sensing รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2565
69 Screen-Printing of Functionalized MWCNT-PEDOT:PSS Based Solutions on Bendable Substrate for Ammonia Gas Sensing อนัญญา ไทยบุญนาค ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2565
70 Screen-Printing of Functionalized MWCNT-PEDOT:PSS Based Solutions on Bendable Substrate for Ammonia Gas Sensing สุวรรณา รุ่งเรือง ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2565
71 Refractive Index Finding using Multiple Light Reflections with Modified Sagnac Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2565
72 Electrical Properties of Lead‑Free (Bi0.5Na0.5)TiO3 Piezoelectric Ceramics Induced by BNT Nanoparticles ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2565
73 Biological activity of the Gamma-irradiated blended fibroin⁄aloe gel wound dressings ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2565
74 Curcuma aromatica and Curcuma comosa extracts and isolated constituents provide protection against UVB-induced damage and attenuate matrix metalloproteinase-1 expression in HaCaT cells. ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2565
75 Characterization and Properties of Chitosan/PVA Bio-based Film Incorporated with Clitoria ternatea L. (Butterfly pea) Extract and Its Application in Foods ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2564
76 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ กรณีศึกษารองเท้าจากเศษหนังแท้ วรชัช บู่สามสาย ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2564
77 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ กรณีศึกษาโคมไฟร่วมสมัยจากเศษกระจูด เสน่ห์ สำเภาเงิน ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2564
78 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ กรณีศึกษารองเท้าจากเศษหนังแท้ เสน่ห์ สำเภาเงิน ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2564
79 Effect of phosphates substitution with carboxymethyl cellulose and konjac glucomannan on quality characteristics of low-fat emulsion sausage ดร. นฤมล จอมมาก ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2564
80 Effect of phosphates substitution with carboxymethyl cellulose and konjac glucomannan on quality characteristics of low-fat emulsion sausage สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2564
81 The chromosomal homology between dusky langur (Trachypithecus obscurus Ried, 1837) and human (Homo sapiens) revealed by chromosome painting ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2564
82 Multiwalled Carbon Nanotube/PEDOT: PSS Coated on Pineapple Fiber Paper Based Flexible Electrode for Electrochemical Application ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2564
83 Real-Time Double-Layer Thin Film Thickness Measurements Using Modified Sagnac Interferometer with Polarization Phase Shifting Approach ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2564
84 Multiwalled Carbon Nanotube/PEDOT: PSS Coated on Pineapple Fiber Paper Based Flexible Electrode for Electrochemical Application ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2564
85 The Development of Electronic Photo Book “Wat Phra That Pha Son Kaeo” ผศ. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2564
86 ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการมองเห็นสีของการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้โอเพนซีวี ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู ระดับชาติ คณิตศาสตร์ 2564
87 Comparative cytogenetic analysis of fishes in the genus Trichopodus (Osphronemidae) in Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2564
88 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ กรณีศึกษาเก้าอี้จากขวดพลาสติก เสน่ห์ สำเภาเงิน ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2564
89 Enhancement of biological activities of copper(II) complexes containing guanidine derivatives by enrofloxacin ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ เคมี 2564
90 Improvement in Electrical Properties of (Bi0.5Na0.5)TiO3 (BNT) Ceramics Using the SeedInduced Method ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2564
91 Cytogenetic characterisation and chromosomal mapping of microsatellite and telomeric repeats in two gecko species (Reptilia, Gekkonidae) from Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2564
92 Evaluation of sugarcane leaves as a substrate for production of palmitoleic acid using Cyberlindnera subsufficiens NG8.2 ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2564
93 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบแบบหลายขั้นตอนกรณีที่มีการซ่อมแซม ภายใต้การแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับชาติ คณิตศาสตร์ 2564
94 Genetic Diversity and Population Structure of the Oriental Garden Lizard, Calotes versicolor Daudin, 1802 (Squamata: Agamidae) along the Mekong River in Thailand and Lao PDR ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2564
95 ผลของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและโซเดียมเคซีเนตในการทดแทนฟอสเฟตต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกหมูผสมไก่ ดร. นฤมล จอมมาก ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2564
96 Anti-acne vulgaris potential of the ethanolic extract of Mesua ferrea L. Flowers ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2564
97 Investigation into poloxamer 188‐based cubosomes as a polymeric carrier for poor water‐soluble actives ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2564
98 การใช้น ้ามันกรดที่ได้จากกระบวนการผลิตน ้ามันถั่วเหลืองเป็นสารตั งต้นในการผลิตไบโอดีเซล ด้วยกระบวนการแบบ 3 ขั นตอน รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับชาติ เคมี 2564
99 กรรมวิธีการปรับกรดของผักแกะสลักด้วยเครื่องปรับสภาพความเป็นกรดภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2563
100 In Situ Deposition of Green Silver Nanoparticles on Urinary Catheters under Photo-Irradiation for Antibacterial Properties ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2563
101 CrAlN film hardness uniformity affected by nitrogen content ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2563
102 CrAlN film hardness uniformity affected by nitrogen content ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2563
103 Photo-Irradiation Induced Green Synthesis of Highly Stable Silver Nanoparticles Using Durian Rind Biomass: Effects of Light Intensity, Exposure Time and pH on Silver Nanoparticles Formation ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2563
104 โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับชาติ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 2563
105 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับชาติ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 2563
106 Antioxidant activity and allelopathic potential of Lippia nodiflora (L.) Michx on germination and growth of Neptunia javanica Miq. Seeds วันทนา มงคลวิสุทธิ์ ระดับชาติ เคมี 2563
107 Additional description of karyotype and meiotic features of Takydromus sexlineatus (Squamata, Lacertidae) from northeastern Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2563
108 First Study on Chromosomal Feature and NORs Localization of the Yellow-spotted Keelback Snake, Fowlea flavipunctatus (Squamata, Natricinae) in Thailand ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2563
109 MODIFICATION OF STAINLESS STEEL SURFACE FOR MWCNT INKJET PRINTED GAS SENSOR รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2563
110 จลนศาสตร์การปลดปล่อยของวิตามินบี 2 จากเม็ดเจลอัลจิเนตร่วมกับเวย์โปรตีนหรือแซนแทนกัม สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2563
111 การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร Produce the Public Relation Video for Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine Meseum บุรณี อดิศรพันธ์กุล ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2563
112 Hom-Kularb-Dang rice bran extract for the prevention of UVB-damage against human skin fibroblast. ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2563
113 การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับชาติ คณิตศาสตร์ 2562
114 Structure and Mechanical Properties of Unheated Chromium Aluminum Nitride Coatings Sputter-Deposited with Various Aluminum Content ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
115 Structure and Mechanical Properties of Unheated Chromium Aluminum Nitride Coatings Sputter-Deposited with Various Aluminum Content ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
116 Direct growth of MWCNTs on modified stainless steel surface for flexible lithium ion batteries รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
117 Occurrence of oleaginous yeast from mangrove forest in Thailand ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2562
118 Lead removal from waste water with Polygonum odoratum Lour. leaves adsorbent ผศ. รัฐพล หงส์เกรียงไกร ระดับชาติ เคมี 2562
119 การศึกษาและพัฒนารองเท้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในห้องคลอด เสน่ห์ สำเภาเงิน ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2562
120 Growth of MWCNTs on Plasma Ion-Bombarded Thin Gold Films and Their Enhancements of Ammonia-Sensing Properties Using Inkjet Printing รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
121 Growth of MWCNTs on Plasma Ion-Bombarded Thin Gold Films and Their Enhancements of Ammonia-Sensing Properties Using Inkjet Printing อนัญญา ไทยบุญนาค ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2562
122 Thermal and physical properties of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) meat as affected by additives and freeze-thaw process ดร. นฤมล จอมมาก ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2562
123 Improvement in the electrical properties of BCZT Ceramics induced by self‑seeds ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
124 Method Development of Gamma-Oryzanol Analysis in Rice Bran with Environmental Friendly Solvent ผศ. รัฐพล หงส์เกรียงไกร ระดับชาติ เคมี 2562
125 Cytogenetic study of the Bent-toed Gecko (Reptilia, Gekkonidae) in Thailand; I: Chromosomal classical features and NORs characterization of Cyrtodactylus kunyai and C. interdigitalis ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2562
126 Room Temperature Gas Sensor Based on Helical Carbon Coils รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
127 Structure and Morphology Study of Very Thin TiCrN Films Deposited by Unbalanced Magnetron Co-sputtering ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
128 Structure and Morphology Study of Very Thin TiCrN Films Deposited by Unbalanced Magnetron Co-sputtering ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
129 Room Temperature Gas Sensor Based on Helical Carbon Coils สุวรรณา รุ่งเรือง ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการพิมพ์ 2562
130 Effect of Poly(Vinyl Alcohol) on Thermoelectric Properties of Sodium Cobalt Oxide ชุติมา อุปถัมภ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
131 Effects of MnO2 doping on the electrical properties of BCZT ceramics prepared by seed-induced method ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2562
132 Integrating the Art of Dvaravati in Teaching Furniture Design Course. ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 2562
133 Hydrolysate from phosphate supplemented sugarcane leaves for enhanced oil accumulation in Candida sp. NG17 ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2562
134 Lower density solvent based dispersive liquid liquid microextraction for the determination of benzoic acid ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับชาติ เคมี 2562
135 Evaluation of moisturizing and irritation potential of sacha inchi oil ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2562
136 Antioxidant and Anticancer Activities of the Extract from Tiliacora triandra Diels. in Nakhonsawan Province ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ ระดับชาติ ชีววิทยา 2561
137 Factors Affecting Back Pain Of Women Sitting Inbreast Feeding Posture ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2561
138 Diversity and characterization of cultivable oleaginous yeasts isolated from mangrove forests ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2561
139 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Confirmatory Factor Analysis of the Measurement Model of Social Media Literacy among Undergraduate Students) ดร. นุชริน ทองพูล ระดับชาติ คณิตศาสตร์ 2561
140 การศึกษาการผลิตวิดีทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง "ตลาดน้ำวัดสะพาน" ผศ. จิตรกร ผดุง ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2561
141 การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายปริมาณน้อยเพื่อวิเคราะห์กรดเบนโซอิกในขนมจีน ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับชาติ เคมี 2561
142 วัฒนธรรมการเล่น ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ระดับชาติ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 2561
143 Some coincidence point results in the product space for solutions of the fuzzy of ordinary differential equations and integral equations systems ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2561
144 Lithium storage performance of copper nitride films deposited by reactive DC magnetron sputtering รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2561
145 Polarization Phase-shifting Technique for the Determination of a Transparent Thin Film’s Thickness Using a Modified Sagnac Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2561
146 Lithium storage performance of copper nitride films deposited by reactive DC magnetron sputtering บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ ระดับนานาชาติ เคมี 2561
147 Two new species of Hemiphyllodactylus Bleeker (Squamata: Gekkonidae) from Thailand ดร. ธิติภพ สุทธิวิเศษ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2561
148 New Common Coupled Coincidence Point Theorems for Generalized Weakly Contraction Mappings with Applications to Dynamic Programming ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2561
149 An XPS study on oxidation of exposed-to-air Cr1-xZrxN film surfaces ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2561
150 An XPS study on oxidation of exposed-to-air Cr1-xZrxN film surfaces ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2561
151 Effects of repeated UVA irradiation on human skin fibroblasts embedded in 3D tense collagen matrix ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2561
152 Effect of Cryoprotectants on Suppression of Protein Structure Deterioration Induced by Freeze-thaw Cycle in Pacific White Shrimp ดร. นฤมล จอมมาก ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2560
153 Buffer Film Assisted Growth of Dense MWCNTs on Copper Foils for Flexible Electrochemical Applications รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
154 Buffer Film Assisted Growth of Dense MWCNTs on Copper Foils for Flexible Electrochemical Applications บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ ระดับนานาชาติ เคมี 2560
155 Optimizing the Cost of Integrated Model for Fuzzy Failure Weibull Distribution Using Genetic Algorithm ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2560
156 a study of sawdust-produced fiberboards using lac as binder for furniture industry ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2560
157 Dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of Nb5+ doped BCZT ceramics ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
158 The Electrical Properties of BCZT Lead-Free Ceramics Induced by BaZrO3 Seeds ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
159 Modifying the Electrical Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramics by the Nanocrystals-Induced Method ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
160 Effect of Sb2O3 on the electrical properties of Ba0.9Ca0.1Zr0.1Ti0.9O3 ceramics fabricated using nanocrystals seed ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
161 Structure and Surface Morphology of Cr-Zr-N Thin Films Deposited by Reactive DC Magnetron Sputtering ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
162 Status of Eco-design in Thai Furniture Industry ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับนานาชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2560
163 A modified QuEChERS extraction for the determination of dexamethasone ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับนานาชาติ เคมี 2560
164 Screening and optimization of mycodextanase for various rare sugar productions. ดร. พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2560
165 DNA interactions and anticancer screening of copper(II) complexes of N-(methylpyridin-2-yl)-amidino-O-methylurea ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ เคมี 2560
166 Performance Investigation of Sodium Cobalt Oxide/Cu-Zn Alloy Thermoelectric Module ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
167 Response Surface Methodology for Biodiesel Production Using Calcium Methoxide Catalyst Assisted with Tetrahydrofuran as Cosolvent ดร. ณิชชาอร ชูเมือง ระดับนานาชาติ เคมี 2560
168 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ผศ. มนต์ชัย น้อยคำสิน ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2560
169 การศึกษาการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) ผศ. จิตรกร ผดุง ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2560
170 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ผศ. จิตรกร ผดุง ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2560
171 Strong convergence of modified viscosity implicit approximation methods for asymptotically nonexpansive mappings in complete CAT(0) spaces ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2560
172 การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ระดับชาติ คณิตศาสตร์ 2560
173 A Study of Sawdust-Produced Fiberboards Using Lac as Binder for Furniture Industry ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2560
174 Cytogenetics of the skinks (Reptilia, Scincidae) from Thailand; III: the first karyological study of Sphenomorphus maculatus and Jarujinia bipedalis ดร. วีระ ทองเนตร ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2560
175 The Development of Electrospinning Apparatus to Fabricate Nanofiber for Future Material Applications ดร. ภัทริณี ไวท์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
176 OPTIMIZATION OF ULTRASONIC-ASSISTED EXTRACTION FOR MONACOLIN K, ANTIOXIDANT ACTIVITY, PIGMENT AND CITRININ OF MONASCAL WAXY CORN BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2560
177 Growth of MWCNTs on Flexible Stainless Steels without Additional Catalysts รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2560
178 Evaluation of functional foods properties on Thai curry soups without coconut milk by using water extraction in Vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2560
179 Rare freshwater sponges of Australasia: new record of Umborotula bogorensis (Porifera: Spongillida: Spongillidae) from the Sakaerat Biosphere Reserve in Northeast Thailand ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2560
180 Effect of Thai banana (Musa AA group) in reducing accumulation of oxidation end products in UVBirradiated mouse skin ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 2560
181 Banach’s C ∗ -algebra contraction mappings for α-fuzzy fixed point theorems in C ∗ -algebra-valued b-metric spaces ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2559
182 Application of Calcium Methoxide as Solid Base Catalyst for Biodiesel Production from Waste Cooking Oil ดร. ณิชชาอร ชูเมือง ระดับนานาชาติ เคมี 2559
183 COINCIDENCE POINT THEOREMS OF MULTIDIMENSIONAL FOR (phi)- WEAK CONTRACTION IN FUZZY METRIC SPACES ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2559
184 Effect of modified atmosphere packaging with varied gas combinations and treatment on the quality of minimally-processed litchi fruits ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2559
185 To Create the Michelson Interferometer by Low Cost Optical Device ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับชาติ ฟิสิกส์ 2559
186 การสกัดด้วยด่างและการวิเคราะห์กรดเฟรูลิกอิสระในข้าวโพดหวาน ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับชาติ เคมี 2559
187 Effects of Catalyst on Carbon Nanotubes Synthesized by Thermal Chemical Vapor Deposition Method ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2559
188 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปร ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม ระดับชาติ เคมี 2559
189 Evaluation of Apoptosis Induction and Necrosis on Leukemia Cell Line in Selected Thai Curry Pastes and Their ready-to-cook Dishes Using in vitro Experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2559
190 Evaluation of Fibrinolytic activity in selected Thai curry pastes and dishes using In vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2559
191 Evaluation of thrombosis in selected Thai curry pastes and dishes using In Vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2559
192 Comparison of antioxidant and anti-aging activities in selected Thai curry pastes and dishes using water extraction and simulation of gastrointestinal digestion in vitro experiments ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2559
193 Effects of N,N-heterocyclic ligands on the in vitro cytotoxicity and DNA interactions of copper(II) chloride complexes from amidino-O-methylurea ligands ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ระดับนานาชาติ เคมี 2559
194 Measurement of Phase Retardation in a Liquid Crystal Variable Wave Retarder Using a Polarizing Triangular Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2559
195 The Improvement of Texture and Quality of Minimally Processed Litchi Fruit Using Various Calcium Salts ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2559
196 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิต เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2559
197 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์อีเอ็นจี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2559
198 Reductive Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Substrate for Growth of Hybrid Carbon Nanostructures บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ ระดับนานาชาติ เคมี 2558
199 Combined effect of calcium salt treatments and chitosan coating on quality and shelf life of carved fruits and vegetables ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2558
200 Polarizing Triangular Cyclic Interferometer for Characterizing Optical Samples with Birefringent Properties ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2558
201 Structural and Magnetic Characterizations of Nano Sized Grain Zinc Ferrite/Hydroxyapatite Ceramic Prepared by Solid State Reaction Route ดร. ภัทริณี ไวท์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2558
202 The meshless local Petrov–Galerkin based on moving kriging interpolation for solving fractional Black–Scholes model ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2558
203 Structures, morphologies, and chemical states of sputter-deposited CrZrN thin films with various Zr contents ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2558
204 Effects of Catalyst on Carbon Nanotubes Synthesized by Thermal Chemical Vapor Deposition Method รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2558
205 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะแบบผสมผสานโดยเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ระดับชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2558
206 เก้าอี้การยศาสตร์ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล ระดับชาติ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2558
207 Efficacy of neutral electrolyzed water for reducing pathogenic bacteria contaminating shrimp ดร. นฤมล จอมมาก ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2557
208 Reconstruction mechanisms of tantalum oxide coatings with low concentrations of silver for high temperature tribological applications ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2557
209 Reconstruction mechanisms of tantalum oxide coatings with low concentrations of silver for high temperature tribological applications ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2557
210 Very high gravity ethanol fermentation by the newly isolated osmotolerant Saccharomyces cerevisiae isolate G2-3-2 ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2557
211 Generation of the Rotating Linearly Polarized Light Using the Triangular Cyclic Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับชาติ ฟิสิกส์ 2557
212 Fast and Effective Method to Distinguish the Polarizing Components Using a Polarizing Triangular Cyclic Interferometer ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2557
213 Load-dependent high temperature tribological properties of silver tantalate coatings ดร. จิระวัฒน์ จันทรังษี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2557
214 Load-dependent high temperature tribological properties of silver tantalate coatings ดร. ชุติมา ภาคสัญไชย ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2557
215 Durian Peeling Extract Mediated Green Synthesis of Silver Nanoparticles ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2557
216 Characterizations of banana peel and its efficiency for copper adsorption ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา ระดับนานาชาติ เคมี 2556
217 Biodiversity in South East Asia: an overview of freshwater sponges (Porifera: Demospongiae: Spongillina) ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2556
218 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับทบทวน เรื่องเวกเตอร์ The Development of Computer – Assisted Instruction Program in the Revision of “Vector” ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ระดับชาติ คณิตศาสตร์ 2556
219 Effect of Zn2+ and Nb5+ Co-Doping on Electrical Properties of BCZT Ceramics by the Seed-Induced Method ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2556
220 Biodiversity assessment in the Lower Mekong basin: First record of the genus Oncosclera (Porifera: Spongillina: Potamolepidae) from the Oriental Region ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2555
221 Effect of monosodium glutamate and peptone on antioxidant activity of monascal waxy corn รศ.ดร. กิติศาสตร์ กระบวน ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2555
222 Effects of Mn and Sr Doping on the Electrical Properties of Lead-Free 0.92BCZT-0.08BZT Ceramics ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2555
223 Microfluidic Electrochemical Sensor for On-Line Monitoring of Aerosol Oxidative Activity ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง ระดับนานาชาติ เคมี 2555
224 Biodiversity assessment of the Lower Mekong Basin: A new species of Corvospongilla (Porifera: Spongillina: Spongillidae) from Thailand ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2555
225 Effect of timing and duration of salt treatment during growth of a fragrant rice variety on yield and 2-acetyl-1-pyrroline, proline, and GABA Levels จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา ระดับนานาชาติ เคมี 2555
226 Variation of color in Zirconium nitride thin films prepared at high Ar flow rates with reactive dc magnetron sputtering ดร. ภัทริณี ไวท์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2554
227 Factor Analysis of Service Quality of Website Online Mentoring Model that Affected on Learning which Perceptions of Undergraduate ผศ. รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ ระดับนานาชาติ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2554
228 Investigation the use of rotating linearly polarized light for characterizing SiO2 thin-film on Si substrate ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2554
229 Minimizing the cost of integrated systems approach to process control and maintenance model by EWMA control chart using genetic algorithm ผศ.ดร. ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ 2554
230 Hydrophobic and hydrophilic surface nano-modification of PET fabric by plasma process ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2553
231 Moluccensins H-J, 30-Ketophragmalin Limonoids from Xylocarpus moluccensis ดร. พลวัต นิวเคลียร์ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2553
232 Optimization of biodiesel production from Jatropha curcas L. oil via alkali-catalyzed methanolysis รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับชาติ เคมี 2553
233 Butenolide and Furandione from an Endophytic Aspergillus terreus ดร. พลวัต นิวเคลียร์ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2553
234 Mechanical strength and hydrophobicity of cotton fabric after SF6 plasma treatment ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2553
235 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2553
236 The rotating linearly polarized light from a polarizing Mach–Zehnder interferometer: Production and applications ผศ.ดร. ฉัตรชัย พะวงษ์ ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2553
237 MIXTURES OF VEGETABLE OIL AND USED FRYING OIL AS FEEDSTOCK FOR BIODIESEL PRODUCTION IN THAILAND รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับชาติ เคมี 2553
238 High free fatty acid coconut oil as a potential feedstock for biodiesel รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับนานาชาติ เคมี 2553
239 Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) oil as an alternative feedstock for biodiesel รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ ระดับนานาชาติ เคมี 2552
240 Protoxylocarpins F-H, Protolimonoids from Seed Kernels of Xylocarpus granatum ดร. พลวัต นิวเคลียร์ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2552
241 รู้เท่า รู้ทันสื่อของเยาวชนไทย ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2552
242 Efficiency of extracts from indigenous herbs of northeastern Thailand in controlling the tobacco cutworm Spodoptera litula (F.). As.J.Food Ag-Ind. 2 (Special Issue) : 234-240. สาโรช เจริญศักดิ์ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2552
243 ประสิทธิภาพของสารสกัดผักชีลาว (Anethum graveolens Linn.) ผักเพกา (Oroxylum indicum Vent.) และผักแพรว (Polygonum odoratum Lour.) ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella Linn.) สาโรช เจริญศักดิ์ ระดับชาติ ชีววิทยา 2551
244 Enhancement of the hydrophobicity of silk fabrics by SF6 plasma ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2551
245 การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันบนเว็บเควสท์ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2551
246 Development and characterization of a continuous cell line, AFKM-On-H, from hemocytes of the European corn borer Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera, Pyralidae) สาโรช เจริญศักดิ์ ระดับนานาชาติ ชีววิทยา 2550
247 เครื่องมือการเรียนรู้สมัยใหม่ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ระดับชาติ เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล 2550
248 Preservation of Ripe Palmyrah Fruit Pulp by Reducing Aw and Freezing for Ka-nom Tan Production ผศ. ภัทธิรา เลิศปฤงคพ ระดับชาติ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 2549
249 Bioimaging of Metals and Biomolecules in Mouse Heart by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Secondary Ion Mass Spectrometry ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม ระดับนานาชาติ เคมี 2549
250 - ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับชาติ ฟิสิกส์ 2513
251 กก ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับชาติ ฟิสิกส์ 2513
252 Enhanced electrical and energy storage properties of BNT-based ceramics by the nanocrystals-induced method. ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ระดับนานาชาติ ฟิสิกส์ 2513

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะมีสกุลสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ 15 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2567
2 การพัฒนานวัตกรรมหมึกพิมพ์อินทรีย์จากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งเสริมด้วยอนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโนสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการวิเคราะห์ลมหายใจ 9 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2567
3 การศึกษาผงสีอัดแข็งละลายน้ำจากการสกัดสีธรรมชาติที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 4 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2567
4 การพัฒนาชุมชนไร่อ้อยในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพื้นฐาน BCG 14 ดร. ประนัดฎา พิมสี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566
5 การพัฒนาชุมชนไร่อ้อยในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้และนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจบนฐาน BCG 10 ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒตกรรมแห่งชาติ 2566
6 การพัฒนากำลังนวัตกรชุมชนไร่อ้อย ด้วยรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้อย่างยั่งยืน 10 ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒตกรรมแห่งชาติ 2566
7 ความหลากชนิดของฟองน้ำน้ำจืดในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566
8 การสืบพันธุ์ของฟองน้ำน้ำจืดบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในเขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 13 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2566
9 ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง: ฟองน้ำน้ำจืดและแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 10 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2566
10 พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของจิ้งจกสกุลจิ้งจกหิน (Gehyra : GEKKONIDAE) เพื่อการอนุรักษ์ในประเทศไทย 19 ดร. วีระ ทองเนตร อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566
11 การศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนโครงสร้างของโลหะ ประเภทเหล้ก S50C เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ 12 กานดา คล้ายวรรณะ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566
12 การศึกษาบรรจุภัณฑ์จากพอลิพรอพิลีนร่วมกับซิงค์ออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาทูนึ่ง 11 อาฒยา สันตะกุล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566
13 ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 13 วาสนา พรรณเทวี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566
14 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ ในพื้นที่วนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน 9 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566
15 การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของหมึกพิมพ์กราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์สกรีน 18 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
16 65A166000003 การพัฒนาถ่านเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ต้นทุนต่ำ 7 ชุติมา อุปถัมภ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2565
17 การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้มะพร้าวด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 8 วรชัช บู่สามสาย อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
18 การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านการเจริญของจุลชีพโดยใช้เทคโนโลยีสีเขียว 12 ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
19 โมเดลธุรกิจกาแฟแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ยุทธศาสตร์การเป็นเมืองกาแฟจังหวัดชุมพร 8 ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565
20 การประยุกต์ใช้เพปไทด์สังเคราะห์เพื่อยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน 13 ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
21 การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต-สตรอนเทียมไททาเนตดัดแปลงด้วยการเติมแมงกานิสออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการกักเก็บพลังงาน 8 ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหัวปลีเข้มข้นพร้อมดื่ม 11 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
23 การศึกษาประสิทธิภาพการทำความสะอาดสารก่อภูมิแพ้จากกุ้งที่เกาะติดบนพื้นผิวพลาสติก 13 ดร. นฤมล จอมมาก อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2565
24 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียววนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ BCG Model 6 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2565
25 การเคลือบอนุภาคโลหะนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแก๊สพิษ 44 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
26 Electrical and energy storage properties of BNKT-BT lead-free ceramics 35 ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
27 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของกล้วยเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์และ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดกล้วยหอมทองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 13 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒตกรรมแห่งชาติ 2564
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวจากสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 33 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564
29 Anti-inflammatory and wound healing activities of Anaxagorea luzonensis extract 7 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ โครงการเสร็จสิ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564
30 The evaluations of anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-melanogenesis efficacy of the white flower extracts for cosmeceutical products 7 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2564
31 The Development of anti-maskne cosmeceutical products containing Mesua ferrea flower extract 16 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2564
32 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกล้วยหอมทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร 9 ประภาพร ร้อยพรมมา โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
33 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน กาแฟโรบัสต้าสู่การยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกาแฟในจังหวัดชุมพร 10 ประภาพร ร้อยพรมมา โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564
34 การพัฒนาแผ่นกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคสำหรับหน้ากากอนามัยโดยใช้เทคโนโลยีนาโนสีเขียว 15 ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564
35 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแปรรูปสินค้าเกษตร 9 ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2564
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บ้านดอนขุนห้วย อําเภอ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 7 ดิเรก บุญธรรม โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
37 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปกล้วยหอมทองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 13 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อทางธรรมชาติจากสับปะรด 9 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2564
39 ทฤษฎีจุดตรึงของการส่งค่าพีชคณิต C* วิภัชนัยในปริภูมิระยะทางวิภัชนัยและการ ประยุกต์ 8 ผศ.ดร. จตุพล ขาวฟอง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2564
40 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย 37 ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ ตีพิมพ์แล้ว เงินงบประมาณแผ่นดิน 2563
41 การประดิษฐ์เซ็นเซอร์แก๊สแบบพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับการตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหย 45 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
42 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนดิจิตัล ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนตลาดบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 11 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563
43 การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโคปีของสารสกัดจากถั่วดาวอินคาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า 10 ดร. ประนัดฎา พิมสี อยู่ในระหว่างการดำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 14 ดิเรก บุญธรรม โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563
45 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟสกัดเย็นเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย: กรณีศึกษา กาแฟชุมพร 11 ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
46 แอพพลิเคชั่นการใช้อนุพันธ์เชิงเศษส่วนเพื่อการศึกษาปฏิกิริยาเคมี 11 ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
47 การพัฒนาป้ายฉลากน้ำตาลสด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลิ่นไอตาล ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 13 เสน่ห์ สำเภาเงิน ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
48 Development of nanoemulgel cosmeceutical products of Curcuma comosa, Zingiber officinale and Curcuma aromatica extracts 9 ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ ตีพิมพ์แล้ว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2563
49 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟคั่วโรบัสต้าเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย: กรณีศึกษากาแฟชุมพร 10 ประภาพร ร้อยพรมมา ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
50 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะความเค็มโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดี่ยว Synechococcus sp. 9 ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
51 สมบัติทางกายภาพเคมีของไส้กรอกไก่อิมัลชันที่เติมสารกลุ่มไฮโดรคอลลอยด์ในการทดแทนสารประกอบฟอสเฟตบางส่วน 7 ดร. นฤมล จอมมาก ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2563
52 ผลของความแตกต่างของสารประกอบความเค็มที่มีต่อพืช และแบคทีเรีย 10 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563
53 หมึกพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตรวจจับแก๊ส 49 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562
54 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษา บริษัท อาร์แอนด์ดีฟู๊ดส์โปรดักส์ จังหวัดราชบุรี 25 ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ ตีพิมพ์แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
55 โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี) 7 ดร. ประนัดฎา พิมสี ตีพิมพ์แล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2562
56 การพัฒนา pH-Sensing Film โดยใช้แอนโทไซยานินจากข้าวก่ำเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบรรจุภัณฑ์ฉลาด 12 ผศ.ดร. พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562
57 การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ 9 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2562
58 การพัฒนานวัตกรรมกาแฟสกัดเย็นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดชุมพร 11 ประภาพร ร้อยพรมมา โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2562
59 Sustainable rural Transformation for Water Security and Quality of Life Improvement in the ASEAN region 7 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2562
60 โครงการวิจัย การศึกษาคุณสมบัติของไม้สาธรเพื่อการใช้ประโยชน์ 29 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
61 การกำจัดโลหะหนักและสีย้อมในน้ำเสียด้วยตัวดูดซับใบบัวหลวง 38 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
62 Improvement in the electrical properties of lead-free BNT based ceramics induced by heterogeneous and homogeneous seeds for piezoelectric applications. 19 ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2561
63 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเล็บมือนาง 14 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
64 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเล็บมือนาง 7 สุวรรณา รุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2561
65 การพัฒนาเซรามิกคอมโพสิตของไฮดรอกซีอพาไทต์และนิกเกิลเฟอไรท์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก 28 ดร. ภัทริณี ไวท์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2560
66 Syntheses, characterization and biological studies of copper(II) complexes of guanidine derivatives containing ciprofloxacin ligand 33 ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
67 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากนํ้ามันมะพร้าว 36 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
68 Diversity and distribution of freshwater sponges in large-scale reservoirs in Northeast Thailand 22 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง ตีพิมพ์แล้ว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
69 Species diversity, life cycle and ecology of freshwater sponges in Khao Sam Roi Yot Wetlands, Prachuap Khiri Khan Province 22 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
70 Freshwater invertebrates utilization for foods, agricultural, medical and cosmatics, environment and sustainable conservation purposes 43 ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2560
71 การพัฒนาเซรามิกกลุ่มไร้สารตะกั่วด้วยวิธีการใช้เมล็ดเหนี่ยวนำสำหรับประยุกต์ใช้งานตัว ตรวจจับไพอิโซอิเล็กทริก 35 ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
72 นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม 31 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบมุ่งเป้า )สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
73 การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกด้วยสื่อหลายมิติ 22 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
74 การพัฒนาแผ่นแป้งจากข้าวเจ้าและมันสาปะหลังที่เติมผงเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกูด 9 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
75 การพัฒนาแผ่นแป้งจากข้าวเจ้าและมันสำปะหลังที่เติมผงเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักกูด 6 สุวรรณา รุ่งเรือง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
76 การพัฒนานำเส้นใยแก้วนำแสงมาวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราสด 45 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559
77 การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 84 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
78 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูและน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วโดยใช้เปลือกหอยทะเลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ 29 ดร. ประนัดฎา พิมสี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
79 การพัฒนาเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ 31 ดิเรก บุญธรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2559
80 การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟและเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อลดเวลาการลดความชื้น เมล็ดปาล์มน้ำมันและลดปริมาณเชื้อปนเปื้อน 25 ดิเรก บุญธรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2559
81 การจัดการของเสียจากการล้างหมึกพิมพ์ออฟเซตลิธอกราฟี 37 ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
82 การเตรียมฟิล์มที่บริโภคได้จากเปลือกมันสำปะหลังสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร 25 ชุติมา อุปถัมภ์ โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2559
83 การพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกกล้วย 36 อนัญญา ไทยบุญนาค อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้คณะ สถาบัน สำนัก 2559
84 การผลิตผงสีจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 7 สุวรรณา รุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559
85 การเตรียมฟิล์มที่บริโภคได้จกเปลือกมันสำปะหลังสำหรับยืออายุการเก็บรักษา 5 อภิชาติ พองพลา โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2559
86 การพัฒนากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 39 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
87 Thermoelectric cells from conducting polymer composite 35 ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
88 การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต 28 ดร. ภัทริณี ไวท์ ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
89 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 57 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
90 การสร้างชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ แบบลงมือปฏิบัติ 24 ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2558
91 ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ 27 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
92 พอลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งและใบบัวหลวงสำหรับการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย 37 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2558
93 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ดร. นชพรรณ จั่นทอง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
94 การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร 7 สุวรรณา รุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
95 การศึกษาแผ่นใยไม้อัดจากเศษขี้เลื่อยโดยใช้ผลผลิตจากครั่งเป็นตัวประสาน 29 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
96 การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน 24 รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
97 การสร้างชุดทดลอง เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบลงมือปฏิบัติ 39 ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2557
98 การพัฒนาสูตรโลชั่นบำรุงผิวโดยใช้สารสกัดทับทิมและข้าวเป็นสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 31 จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
99 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งบนบาทวิถีกรุงเทพจากเศษวัสดุกิ่งไม้ 17 ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
100 องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และปริมาณของน้ำมันหอมระเหย และสารสกัดจากต้นย่านางในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์. 48 ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ โครงการเสร็จสิ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557
101 การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีเชิงเคมีไฟฟ้าของตัวตรวจวัด พอลิอะนิลีนสำหรับวัดการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส 35 ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2556
102 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการใช้ ใบมันสำปะหลังดัดแปร 25 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2556
103 สมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ 18 ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
104 โครงการพัฒนาหลักสูตร(ขั้นสูง)สำหรับวิชาชีพที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น 15 ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2555
105 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก 24 ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
106 การศึกษาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 7 อภิชาติ พองพลา โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2555
107 นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการกำจัดมลพิษด้วยวัสดุเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงช่วงวิซิเบิ้ล 6 อภิชาติ พองพลา โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555
108 การพัฒนาบทเรียน e-Learning พื้นฐานคณิตศาสตร์ 21 ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ ตีพิมพ์แล้ว ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2554
109 โครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 17 ผศ. ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย โครงการเสร็จสิ้น เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2554
110 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 18 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2553
111 พฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 20 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี ตีพิมพ์แล้ว เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2553
112 โครงการสร้างเครื่องทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเก้าอี้ 22 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2552
113 สัณฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 20 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
114 กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย 42 ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข ตีพิมพ์แล้ว เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
115 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับทบทวน เรื่องเวกเตอร์ The Development of Computer – Assisted Instruction Program in the Revision of “Vector” 21 ผศ.ดร. อัครวุฒิ จินดานุรักษ์ โครงการเสร็จสิ้น ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
116 โครงการ การพัฒนาแผ่นรังผึ้งที่ทำมาจากกระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ทดแทนไม้โครงในงานเครื่องเรือน 19 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
117 พัฒนาการของรูปแบบเครื่องเรือนลอยตัวชนิดสำเร็จรูปภายในอาคารพักอาศัยในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548 25 ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2551
118 โครงการวิจัย ศิลปกรรมไทยในธรรมาสน์ยอดของจังหวัดลพบุรี 24 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2550
119 การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่เสื่อมสภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเทคนิคพานอรามา 15 ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2550
120 โครงการ การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ 18 ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง โครงการเสร็จสิ้น เงินงบประมาณแผ่นดิน 2547

ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียนบทความ ชื่อการประชุม การนำเสนอ
1 Application of fractional derivative for the study of chemical reaction ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู SPUKKNIC 2023 Fullpaper ( Oral )
2 การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟเถาวัลย์แดงสำหรับชุมชนบ้านดินเผาเถาวัลย์ จังหวัดราชบุรี ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล TDR-Con 2019: THAILAND DESIGN AND RESEARCH CONFERENCE 2019 การประชุมวิชาการทางการออกแบบสร้างสรรค์ระดับชาติ Thailand design and research conference ประจำปี 2562 Abstract ( Oral )
3 OPTIMIZATION OF ETHANOLYSIS OF Jatropha curcas OIL: A COMPARATIVE STUDY ON CATALYTIC ACTIVITY OF NaOH AND KOH ผศ. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ PURE AND APPLIED CHEMISTRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2013 Fullpaper ( Oral )
4 Phytochemical screening and antioxidant properties of ethanolic crude extract of Portulaca grandiflora ผศ.ดร. วินัย อวงพิพัฒน์ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022) Fullpaper ( Poster )
5 การทดสอบคุณสมบัติแผ่นใยไม้อัดจากกาบกล้วย (Material Qualification Testing of The Fiberboard from Banana Sheaths) กานดา คล้ายวรรณะ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 Cretech Abstract ( Oral )
6 การพัฒนาอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการด้วยโฟโตเกจเซ็นเซอร์เพื่อพิสูจน์กฎการอนุรักษ์พลังงานกล อภิชาติ พองพลา การประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพ 2555 Abstract ( Oral )
7 การจัดการการเรียนระยะไกลในยุควิถีชีวิตปกติถัดไป: กรณีศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิสิฐ ตั้งสถิตกุล การสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง “Digital Transformation in Cultural Heritage Management for Library” Abstract ( Oral )
8 การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบเครื่องแต่งกายโดยใช้อัตลักษณ์จากเรือกอและ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล The4 thNational Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2019 Abstract ( Poster )
9 The Development and Efficiency Validation of Computer-Assisted Instruction For English 1 Course กุลชยา พงษ์แสวง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ คร้งที่ 2 Abstract ( Oral )
10 การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ กรณีศึกษา ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ สำหรับบุคคลทั่วไป ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ การประชุมวิชาการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ระดับชาติครั้งที่ 4 Fullpaper ( Oral )
11 Antioxidant activity and secondary metabolites of Abutilon indicum (Linn.) Sweet from the central region of Thailand ดร. ประนัดฎา พิมสี 5th International Conference on Creative Technology (CreTech 2017) Fullpaper ( Oral )
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของผงมะหาด (Development of Skincare Soap Bars containing Artocarpus lakocha Powder) ดร. ประนัดฎา พิมสี CreTech2020, 4th National Conference on Creative Technology Abstract ( Oral )
13 Antioxidant from marigold (Tagetes erecta L.) by ultrasonic assisted extraction and maceration in ethanol for preparation of essence product formulation. ดร. ประนัดฎา พิมสี Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) Fullpaper ( Poster )
14 Optimal cutting speed selection for milling with multi-criteria decision using ANFIS based reasoning ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข the 16th Global Congress on Manufacturing and Management 2022 (GCMM2022) Fullpaper ( Oral )
15 Identification, astaxanthin production and genome sequence of yeasts from flowers ดร. พัชราภรณ์ หุ่นดี 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38) Abstract ( Poster )
16 Application of fractional derivative for the study of chemical reaction ดร. นุชริน ทองพูล SPUKKNIC 2023 Fullpaper ( Oral )
17 Phytochemical screening and antioxidant properties of ethanolic crude extract of Som-kwai (Garcinia pedunculata) ผศ.ดร. วินัย อวงพิพัฒน์ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON2023) Fullpaper ( Poster )
18 EFFECTIVENESS ON THE STRATUM CORNEUM LAYER AFTER USING NANOEMULSIONS FROM HONEYSUCKLE FLOWERS ESSENTIAL OILS วรรณิสา แก้วบ้านกรูด The 48th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT48) Fullpaper ( Poster )
19 INFLUENCE OF THE DIFFERENCE ELECTRIC CHARGE ENERGY TRANFER INK TO PAPER IN DIGITAL PRINTING ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN Fullpaper ( Poster )
20 ถังขยะอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง มนรดา ศิริมงคล การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ Abstract ( Oral )
21 DEVELOPMENT OF FACIAL TREATMENT CREAM FROM STAR FRUIT LEAVES EXTRACT AS ANTIOXIDANT วรรณิสา แก้วบ้านกรูด The 5th National Conference on the digital era Fullpaper ( Oral )
22 Development of facial gel from papaya peel extract as antioxidant activity วรรณิสา แก้วบ้านกรูด The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship Fullpaper ( Oral )
23 การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ แผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2565 (Cretech 2022) Abstract ( Poster )
24 Cosmetic nanoemulsion containing antioxidant honeysuckle essential oil formulated by ultrasonic emulsification ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า ure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022) Fullpaper ( Poster )
25 Cosmetic Nanoemulsion Containing Antioxidant Honeysuckle Essential Oil Formulated by Ultrasonic Emulsification วรรณิสา แก้วบ้านกรูด The Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022) “Frontiers in Chemical Sciences for Health, Energy, and Sustainability” Fullpaper ( Poster )
26 กระบวนการผลิตรายการ BTU TALKS สู่ Youtube Channel รัตติพร ณนคร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “งานวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด-19” Abstract ( Oral )
27 Conformable fractional Sumudu transform for analytical solution of ordinary differential equation ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู International Conference Creactive Technology Fullpaper ( Oral )
28 Fractional calculus by inverse Laplace transform for analysis radioactivity ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู 6th CreTech International conference 2018 Fullpaper ( Oral )
29 ระบบตอบคำถามอัตโนมัติการบริการงานทะเบียนด้วยไลน์แชทบอท มนรดา ศิริมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fullpaper ( Oral )
30 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคพิเศษในการลำดับภาพและเสียง ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ Fullpaper ( Oral )
31 In vitro screening of antioxidant activities of four Thai medicinal flowers ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) Abstract ( Poster )
32 Inhibition of nitric oxide and free radical scavenging activities of four Thail medicinal flowers ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) Abstract ( Poster )
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของผงมะหาด ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า 4th National Conference on Creative Technology (CreTech 2020) Fullpaper ( Oral )
34 The reduction of free fatty acid in coconut oil by using montmorillonite K-30 as the heterogeneous catalyst for biodiesel production รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ 8th International Conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
35 Development of spectrophotometric method for determination of gabapentin in pharmaceutical formulations by derivatization with chromogenic agents cresol red ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า 7th International Conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
36 Synthesis, spectral characterization and biological activities of the mixed ligand copper(II) complexes containing guanidine derivatives and antibiotic, ciprofloxacin ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (Paccon 2020) Fullpaper ( Poster )
37 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ : กรณีศึกษา บริษัท อาร์แอนด์ดีฟู๊ดส์โปรดักส์ จังหวัดราชบุรี ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 (IAMBEST 2020) Fullpaper ( Oral )
38 การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ น้ำมันงาสกัดเย็น ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล The 5 th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology Fullpaper ( Oral )
39 โครงงานพัฒนาชุดปฏิบัติการเพื่อผลิตต้นแบบงานเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2563 (ภาคบรรยาย) ปี 2563 Fullpaper ( Oral )
40 การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในรายวิชาโครงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องเรือนและการออกแบบ ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2563 (ภาคบรรยาย) ปี 2563 Fullpaper ( Oral )
41 ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์ไลน์ มนรดา ศิริมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fullpaper ( Oral )
42 Hybrid finite difference for solving differential equations ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู 7th CreTech International conference 2019 Fullpaper ( Oral )
43 Optimization of free fatty acid reduction in coconut oil via sulfamic acid-catalyzed esterification รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ 7th International Conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
44 Skin damage in animal model using the UVB-box ดร. วงษ์นภา นาคใหญ่ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 Fullpaper ( Oral )
45 Integrating the Art of Dvaravati in Teaching Furniture Design Course. ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ICAC 2019: The 9th International Conference on Art and Culture Network Fullpaper ( Oral )
46 ระบบสารสนเทศซุปเปอร์แพ็ทคลินิกรักษาสัตว์ มนรดา ศิริมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Abstract ( Oral )
47 Optimization of free fatty acid reduction in waste frying oil via sulfamic acid-catalyzed esterification รศ. ปิยนุช นาคพงศ์ 6th International Conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
48 Electrochemical impedance spectroscopy of polyaniline sensor for contactless conductivity measurement ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา the 6th National Science Research Conference Fullpaper ( Poster )
49 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง "กูยอะเจียง" ผศ. จิตรกร ผดุง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ชี้นำชุมชนสู่ Thailand 4.0 Abstract ( Poster )
50 การจัดพื้นที่สำหรับ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สุริยา สงค์อินทร์ International Conference on Creative Technology 2014 Fullpaper ( Oral )
51 Development of body lotion formula by using pomegranate (Punica granatum L.) extract and rice bran oil (Oryza sativa L.) as antimicrobial active compounds จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา The International Conference on Science and Technology 2017 Fullpaper ( Poster )
52 การดัดแปลงวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์เพื่อวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผศ.ดร. วรพรรณ พรมศิลา การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 Fullpaper ( Poster )
53 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม้านั่งบนบาทวิถีกรุงเทพจากเศษวัสดุกิ่งไม้ Design of Bench furniture on the pathway in Bangkok from Scrap Wood Branches. ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 Fullpaper ( Poster )
54 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการกับการกำหนดแนวทาง ยกระดับขีดความสามารถฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดัยชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่5/2560 Fullpaper ( Oral )
55 Development of Learning Process Through e-Collaborative Network with C to C Model on Webquest ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี The Second International Conference on Industrial Education Fullpaper ( Oral )
56 DPPH free radical scavenging activity of crude and fractionated extract and stability of Ruellia tuberosa’ s fractionated extract in cream product วันทนา มงคลวิสุทธิ์ CreTech 2017 International conference on Creative Technology Fullpaper ( Oral )
57 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ ผศ. นพรัตน์ ภัยวิมุติ การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 11 , ACTIS & NCOBA 2017 Fullpaper ( Oral )
58 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โลหะหนักที่มีปริมาณน้อยมากอย่างพร้อมกันด้วยออกซีนโดยเทคนิคแอดซอร์พทีฟสตริปปิงโวลแทมเมทรี อลงกรณ์ อยู่สำราญ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลางสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 Fullpaper ( Oral )
59 Electrical Properties of (1-x)BCZT-xBZT Lead-Free Ceramics ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium (IEEE proceeding) Fullpaper ( Poster )
60 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa Lour.) สาโรช เจริญศักดิ์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ (9th RMUTNC) Fullpaper ( Poster )
61 A numerical solution of fractional Black-Scholes equation ผศ.ดร. ประเสริฐ เผ่าชู International Conference on Applied Statistics 2015 (ICAS 2015) Fullpaper ( Oral )
62 Factors Affecting Low Back Pain During Breastfeeding of Thai Women ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล Engineering and Technology Fullpaper ( Oral )
63 The Influence of Chair Design on Low ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies Fullpaper ( Oral )
64 Design of a high-temperature microwave furnace for preparation of highly efficient thermoelectric materials ดิเรก บุญธรรม Siam Physics Congress 2016 Abstract ( Oral )
65 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง มนรดา ศิริมงคล การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Abstract ( Oral )
66 Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid ผศ.ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า International Conference on Creative Technology Cretech 2017 Fullpaper ( Oral )
67 Development of Spectrophotometric Method for Determination of Amlodipine by Picric Acid เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล Cre Tech 2017 Fullpaper ( Oral )
68 Value-Added in Thai Pottery by Biological Materials from Freshwater Sponges ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง 10th World Sponge Conference Abstract ( Oral )
69 The freshwater sponge genus Umborotula in Thailand ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง The 7th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand Abstract ( Poster )
70 การศึกษาปัญหาแรงงานและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย ผศ. ดิเรก กาญจนรูจี การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 Fullpaper ( Oral )
71 Design of chair Enable for the elderly ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 Fullpaper ( Poster )
72 ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ สุริยา สงค์อินทร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 Fullpaper ( Oral )
73 การศึกษากระบวนการผลิตสารคดีวีดิทัศน์ เรื่อง “วัดมังกรกมลาวาส” ผศ. จิตรกร ผดุง การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "กระบวนทัศน์ปรับใช้งานวิจัย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0" Abstract ( Poster )
74 Development of Learning Media using Augmented Reality มนรดา ศิริมงคล ACTIS & NCOBA 2017 Fullpaper ( Oral )
75 การขจัดความขุ่นของตะกอนในน้ำมันล้างหมึกพิมพ์ด้วยสารรวมตะกอน ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Fullpaper ( Oral )
76 The development of high-temperature microwave furnace for synthesis of high-efficiency thermoelectric material ดิเรก บุญธรรม International Conference on Technologically Advanced Materials and Asian Meeting on Ferroelectricity Abstract ( Oral )
77 สมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 Abstract ( Oral )
78 Efficacy of Plants to Phytoremediate Metals from Hydraulic Fracturing Wastewaters. ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข Researche Presentation Day Abstract ( Poster )
79 ผลของกลูโคสและฟรักโทสต่อสมบัติด้านความหนืดของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล Agricultural Science Fullpaper ( Poster )
80 Reductive Heat Treatment of Austenitic Stainless Steel Substrate for Growth of Hybrid Carbon Nanostructures รศ.ดร. อุดมเดช ภักดี 2015 International Conference on Science and Technology (TICST) Fullpaper ( Poster )
81 Synthesis of biodiesel from Irvingia malayana seed oil. ผศ. อุษารัตน์ คำทับทิม The Fifth Rajamangala University of Technology International Conference Fullpaper ( Poster )
82 Simulation and design high-temperature microwave furnace for thermoelectric material synthesis ดิเรก บุญธรรม The 10th Annual Siam Physics Congress 2015(SPC2015) Abstract ( Poster )
83 Correlation between colour specification (CIEL*a*b*) and colour perception (colour strength) of prints ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์ International Conference on Imaging and Printing Technologies Fullpaper ( Oral )
84 Soft Homomorphisms of k-Soft Hypergroups. ประเสริฐ อยู่สำราญ 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014) Fullpaper ( Oral )
85 Removal of free fatty acid in rubber seed oil by using ferric sulfate as an acid heterogeneous catalyst ผศ. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 18th-20th December, 2013, Pavilion Rim Kwai Resor, Kanchanaburi, Thailand Abstract ( Poster )
86 2-Acetyl-1-pyrroline synthesis during rice plant (Oryza sativa L.) growth under controlled salinity conditions จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา XIII Weurman Flavour Research Symposium Fullpaper ( Poster )
87 พฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ โสต-เทคโนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 Fullpaper ( Poster )
88 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุล Barringtonia, Careya และ Couroupita (Lecythidaceae) ในประเทศไทย (Comparative leaf anatomy of Barringtonia, Careya and Couroupita (Lecythidaceae) ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข การประชุมวิชาการพฤกษศาตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 Abstract ( Oral )
89 PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference) ผศ.ดร. ดวงสุรีย์ แสนสีระ Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 Fullpaper ( Poster )
90 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบผิวใบของพืชบางชนิดในวงศ์จิก (Lecythidaceae) ในประเทศไทย (Comparative Leaf Epidermis of some Lecythidaceous Plants in Thailand) ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 Fullpaper ( Poster )
91 An Instructional Model of Problem Solving Processes in Mathematics by using Modeling, Individualized and Group Instruction for Students at the Higher Vocational Education Certificate Level ผศ.ดร. วราพร กรอบทอง Educating For Balance : Integrating Technology and Human Spirit On a Global Scale (Science and Math Education Education Fullpaper ( Oral )

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน เลขที่สิทธิบัตร ระดับ
1 ลวดลายผืน ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 1902004441 ระดับชาติ
2 ลวดลายผืน ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 1902004440 ระดับชาติ
3 ลวดลายผืน ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 1902004442 ระดับชาติ
4 โคมไฟ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 2002004525 ระดับชาติ
5 โคมไฟ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 2002004524 ระดับชาติ
6 โคมไฟ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 2002004526 ระดับชาติ
7 ลวดลายผืน ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 1902004439 ระดับชาติ
8 อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 1702001937 ระดับชาติ
9 เก้าอี้ - เสน่ห์ สำเภาเงิน 2002004527 ระดับชาติ
10 กระเป๋าเอนกประสงค์สำหรับใส่ผลงานออกแบบ ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล 1702001938 ระดับชาติ
11 ยานพาหนะ - เสน่ห์ สำเภาเงิน 1902004444 ระดับชาติ
12 วิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของโลหะด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้ ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ 1701004387 ระดับชาติ
13 วิธีการเคลือบอนุภาคนาโนเงินบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดร. เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ 1701004388 ระดับชาติ