รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของผงมะหาด

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนที่มีผงมะหาด ของวิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสบู่ก้อนที่มีความคงตัวและมีประสิทธิภาพในการบำรุงผิว โดยมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสบู่ที่มีส่วนผสมของผงมะหาด 1%, 2% และ 3% โดยน้ำหนัก การทดสอบทางกายภาพและเคมี พบว่า สบู่ทั้ง 3 สูตร มีค่า pH เท่ากับ 8.60, 8.61 และ 8.61 ตามลำดับ ค่าปริมาตรของฟองสบู่ และความคงตัวของฟองสบู่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สบู่ที่มีส่วนผสมของผงมะหาด 1% มีร้อยละการสึกกร่อนน้อยที่สุด เมื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณเม็ดสีของผิว (เมลานิน) ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า และริ้วรอยแบบ 3 มิติ พบว่าได้ค่าปริมาณเม็ดสีเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้การวัดความชุ่มชื้นของผิวด้วยเครื่องวิเคราะห์ผิวหนังแบบหลายหัววัด พบว่าผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้น การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผงมะหาด ด้วยวิธี DPPH assay พบว่า มีค่า IC50 = 85.11 ug mL-1 มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งกล่องบรรจุสบู่ก้อน และบรรจุภัณฑ์ชุด ที่สามารถบรรจุสบู่ จำนวน 4 ก้อน

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อาทิตยา มีหนองหว้า
  • ประนัดฎา พิมสี
  • ภัสสร ศรีเทพ
  • วรงค์พร รัตนบุญ
  • วินัย อวงพิพัฒน์
  • ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2022-05-03 05:00:33