รายละเอียดการประชุมวิชาการ

 • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • Surawit Nantakarat
 • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
 • -
 • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ แผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ ( Abstract )

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ แผนงานยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนกิจกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยด้วยเกษตรสมัยใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตรที่มูลค่าเพิ่มน้อยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างและเพิ่มช่องทางการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ตลาดดิจิทัล เพื่อส่งเสริมสร้างสัญลักษณ์ท้องถิ่น (แบรนด์) และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงเกษตรท้องถิ่น โจทย์การพัฒนาพื้นที่ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เช่น พัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตรที่มูลค่าเพิ่มน้อยไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสู่ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้สามารถยกระดับมาตรฐานและสร้างตลาดใหม่เพื่อก่อให้เกิดรายได้พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมเพื่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาอาชีพหรือส่งเสริมพัฒนายกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสร้างสัญลักษณ์ท้องถิ่น (แบรนด์)และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงเกษตรท้องถิ่น ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ได้แก่พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างจุดเด่นและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน พัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรและสร้างโอกาสทางการแข่งขันได้การผลิตและช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเก

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • ประภาพร ร้อยพรมมา
 • นชพรรณ จั่นทอง
 • อนัญญา ไทยบุญนาค
 • สุวรรณา รุ่งเรือง
 • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
 • ธนวิทย์ ลายิ้ม
 • เจตนิพิฐ เนียมสุข
 • วัสกร มณีนิล
 • กฤชนก สุขเกษม

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-14 15:19:39