รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์
  • Somchye Dittapohn​
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • somchye.d@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย อุปกรณ์ช่วยเดินขึ้นลงบันได

บทคัดย่อ ( Abstract )

การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย อุปกรณ์ช่วยเดินขึ้นลงบันไดนี้ เพื่อแก้ปัญหาผู้สูงวัยที่เดินขึ้นลงบันไดได้ไม่สะดวกเนื่องจากอาการปวดเข่า ออกแบบพัฒนาตามกรอบทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดี คือ การใช้สอยที่ดี ความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความปลอดภัย และความแข็งแรง ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงวัย 3 คน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงวัยในเขตยานนาวา ประกอบด้วย กลุ่มทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนผู้สูงวัย 30 คน และกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัย แบบทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการออกแบบได้ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความสูงที่วางเท้าอุปกรณ์น้อยกว่าขั้นบันไดปกติ คือไม่เกิน15 เซนติเมตร สอบถามเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมที่สุด (

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • สมชาย ดิษฐาภรณ์