รายละเอียดวารสารวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Confirmatory Factor Analysis of the Measurement Model of Social Media Literacy among Undergraduate Students)

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 1,000 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์แบบสถานการณ์และแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การคิดวิจารณญาณ การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ตามภาวะสันนิษฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 146.37, df = 133, Chi-square/df = 1.10, P-value = 0.202, GFI = 0.988, AGFI = 0.973, SRMR = 0.023, RMSEA = 0.010) The aim of this study are to analysis and examine the measurement model of social media literacy factors with empirical data. The samples of this research were one thousand freshman undergraduate students, selected via multi-stage random sampling. There were situation multiple-choice test and rating scale questionnaires to collect the data. The data was analyzed by descriptive statistics and second order confirmatory factor analysis (CFA). The research findings were as follows: the measurement model of social media literacy had three main factors: 1) critical thinking 2) awareness and 3) use which fit with the empirical data. (Chi-square = 146.37, df = 133, Chi-square/df = 1.10, P-value = 0.202, GFI = 0.988, AGFI = 0.973, SRMR = 0.023, RMSEA = 0.010)

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นุชริน ทองพูล
  • ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
  • ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม