รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ประภาพร ร้อยพรมมา
  • Prapaporn Roipromma Roipromma
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • prapaporn.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกาแฟคั่วโรบัสต้าเพื่อส่งเสริมการจัดจำหน่าย: กรณีศึกษากาแฟชุมพร

บทคัดย่อ ( Abstract )

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื่องจากปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโ,ยีไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดมีจำนวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑืสั้นลง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะอยู่รอดได้ในตลาดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้เล้งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมกับเล็งเห็นถึงประเด็น การให้คำแนะนำมาตรฐานบรรรจุภัณฑ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาภาชนะ Aluminium Foil และ Metalized film ที่มีผลต่อผลต่อ ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณ Caffeine, คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ และ อายุการเก็บรักษาของกาแฟคั่ว Robusta 2. เพือศึกษาการออกแบบ บรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วโรบัสต้าให้มีความเหมาะสมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของกาแฟพื้นถิ่นจังหวัดชุมพร ผลการทดสอบพบว่าบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟโดยการบรรจุเมล็ดกาแฟคั่วโรบัสต้าในซองอลูมิเนียมฟอล์ยซิบล็อคปิดสนิทร่วมกับสารดูดความชื้น (Silica gel) เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา โดยสามารถเก็บรักษาเมล็ดกาแฟคั่วโรบัสต้าได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเรื่อง กาแฟคั่ว (มผช. 268/2558) ได้แก่ ความชื้น 1.95% (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 5%) คาเฟอีน 2.46% (มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า 1%) เถ้า 4.49% (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 5%) และค่าพีเอชของเมล็ดกาแฟมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่น

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ประภาพร ร้อยพรมมา
  • ดร.สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • ดร.กิติศาสตร์ กระบวน
  • ดร.พุดกรอง พันธ์อุโมง
  • นางสาวนชพรรณ จั่นทอง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-21 12:22:59