รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง
 • Nisit Ruengsawang
 • สาขา ชีววิทยา
 • -
 • nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง: ฟองน้ำน้ำจืดและแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • นิสิต เรืองสว่าง
 • นฤมล แสงประดับ
 • Renata Manconi
 • Viengkhone Vannachak
 • ไพบูรณ์ เกตวงษา
 • รุ่งนภา สมนาค

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-22 07:38:08