รายละเอียดวารสารวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

An Evaluation of the Project to Develop Researchers' Competency on Rajamangala University of Technology Krungthep

บทคัดย่อ ( Abstract )

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการดำเนินโครงการ วิทยากร และนักวิจัย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIIP Model) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชุด คือ แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการดำเนินโครงการ แบบสอบถามสำหรับวิทยากร และแบบสอบถามสำหรับนักวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 17 คน วิทยากรจำนวน 7 คน และ นักวิจัย จำนวน 33 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของครอนบัค ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการดำเนินโครงการมีค่าเท่ากับ 0.964 ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามสำหรับวิทยากรมีค่าเท่ากับ 0.798 และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามสำหรับนักวิจัยมีค่าเท่ากับ 0.968 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลบีราชมงคลกรุงเทพ ของคณะกรรมการดำเนินโครงการ วิทยากร และนักวิจัย ในภาพรวมประเมินว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการของคณะกรรมการดำเนินโครงการ วิทยากรและนักวจัย ประเมินว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก การประเมินด้านบริบทของคณะกรรมการดำเนินโครงการและนักวิจัยประเมินว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนวิทยากรประเมินว่า มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง การประเมินด้านผลผลิตของนักวิจัยประเมินว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • กุลชยา พงษ์แสวง