รายละเอียดสิทธิบัตร

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่อผลงาน

ลวดลายผืน

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน

เป็นลวดลายผ้าที่ได้นำอัตลักษณ์จากลวดลายเรือกอและมาตัดทอน แล้วจัดวางองค์ประกอบทั้งรูปภาพและสีให้คงอัตลักษณ์ของเรือกอและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานสิ่งทอได้แก่ ผ้าและเครื่องหนังได้

เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

1902004439

เผยแพร่ในระดับ

ระดับชาติ

ประเภทสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ออก

May 9, 2566

วันที่หมดอายุ

Nov 6, 2572