รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง
  • Nisit Ruengsawang
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การสืบพันธุ์ของฟองน้ำน้ำจืดบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในเขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นิสิต เรืองสว่าง
  • ขวัญประเสริฐ พันธุ์ชัย

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-22 07:05:18