รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่เสื่อมสภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเทคนิคพานอรามา

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำฟิล์มภาพยนตร์ที่เสื่อมสภาพมาผลิตเป็นภาพพานอรามาด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ ในการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่เสื่อมสภาพก่อนที่จะสลายไปตามเวลาเพื่อนำมาเผยแพร่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ การดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. การผลิตภาพพานอรามาจากฟิล์มต้นฉบับภาพยนตร์ขนาด 16 ม.ม.ที่เสื่อมสภาพ 2) ประเมินงานและปรับปรุงภาพพานอรามาที่ผลิตขึ้นขากฟิล์มภาพยนตร์ขนาด 16 ม.ม.ที่เสื่อมสภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาคุณภาพแลความเหมาะสมในการผลิตภาพพานอรามาจากต้นฉบับฟิล์มภาพยนตร์ขนาด 16 ม.ม. ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. นำภาพพานอรามาติดใส่ไว้ในสมุดภาพและรวมไฟล์ภาพเพื่อส่งให้กับห้องสมุดศิลปินภาพถ่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ผลการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการผลิตภาพพานอรามาจากต้นฉบับฟิล์มภาพยนตร์ขนาด 16 ม.ม. ที่เสือมสภาพ ซึ่งวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ มัชชิมเลขคณิต (X) เท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .29

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • มณฑณัฏฐ์ ทองใหญ่
  • ปริญญา สัญญะเดช

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-17 02:35:14