รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • Surawit Nantakarat
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Correlation between colour specification (CIEL*a*b*) and colour perception (colour strength) of prints

บทคัดย่อ ( Abstract )

In the process of the reproduction control, colour of prints is measured in terms of CIEL*a*b*. However, CIEL*a*b* do not correlate well with the colour specified by the percentages of dot area, which correspond to how the prints are reproduced. Hence, there should be the specification of colour perception to connect between them. This study proposed the term “colour strength” for communication regarding the colour appearance of prints and aimed to investigate the correlation between CIEL*a*b* and colour strength. The grey patches varying the dot area percentages of black ink were used as a reference scale of colour strength, where the colour strength values for each patch were obtained by the magnitude estimation method. The series of colour samples of primary and secondary colours were then matched in colour strength to the reference scale. It was found that when dot area percentages of prints increased, the lightness decreased, and the chroma increased, revealing that the colour strength is perceived as the intensity of colour (chroma) in inverse proportion to lightness. Moreover, the change of colour strength was not the same for different hues.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • สุจิตรา สื่อประสาร
  • Tetsuya Sato

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 19:36:58