รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

บทคัดย่อ ( Abstract )

ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง จัดทำขึ้นเพื่อให้การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ช่วยให้ผู้รับชมข้อมูลเนื้อหาได้หลายรูปแบบในพื้นที่ที่จำกัด โดยแบ่งผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย โปรแกรมอาปาเช่ ใช้เป็นเครื่องให้บริการเว็บ ภาษาพีเอชพี ใช้ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิชัน ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล ใช้สำหรับเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จาวาสคริปต์ ใช้ในการประมวลผลฝั่งเครื่องผู้รับบริการ วูโฟเรีย เอสดีเคที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบวัตถุและสร้างการโต้ตอบผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และซีเอสเอสใช้ในการออกแบบหน้าจอ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • มนรดา ศิริมงคล
  • ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี
  • สิริอร นุชผดุง
  • สุเมธ ใจเย็น

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-24 12:18:05