รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
  • PATIPAK PHUNUDOM
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • patipak.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

INFLUENCE OF THE DIFFERENCE ELECTRIC CHARGE ENERGY TRANFER INK TO PAPER IN DIGITAL PRINTING

บทคัดย่อ ( Abstract )

covered with a light conducting substance, the electrophotography principle is applied to digital printing. and employ powder ink with a charge or toner on both the recording unit's image and non-image areas. Static electricity also causes the image to transfer to the printed material. The quality of the image that is conveyed and received depends on the electric charge energy. This study's objectives were to examine how the electric charge energy difference in a digital press image impacts the color value. By changing the electric charge's five levels to -10, -5, 0, +5, and +10, evaluate the color difference value, and selected each of electric charge energy value to improve color quality of digital printing.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ภักดี
  • ประภาพร ร้อยพรมมา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-26 15:40:27