รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. จิตรกร ผดุง
  • jittrakorn phadung
  • สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • -
  • jittrakorn.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การศึกษาการผลิตวิดีทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรื่อง "ตลาดน้ำวัดสะพาน"

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อวิดีทัศน์และศึกษาความคิดเห็นต่อสื่อวีดิทัศนะเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดน้ำวัดสะพาน เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการผลิต 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลังการผลิต และนำเสนอผลการผลิตสารคดีต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลประเมินสื่อวีดิทัศน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเนื้อหารายการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเทคนิคการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 อยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อยู่ในระดับปานกลาง

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • จิตรกร ผดุง
  • ปวีณ ทศพิทักษ์กุล
  • อารยา วงศ์เพ็ชร์