รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. สูนฤต เงินส่งเสริม
  • Sunarit Ngernsongserm
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • sunarit.n@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

พัฒนาการของรูปแบบเครื่องเรือนลอยตัวชนิดสำเร็จรูปภายในอาคารพักอาศัยในประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548

บทคัดย่อ ( Abstract )

-

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สูนฤต เงินส่งเสริม
  • กิตติ จรินทร์ทอง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-09 06:46:47