รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. จิตรกร ผดุง
  • jittrakorn phadung
  • สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • -
  • jittrakorn.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การศึกษาการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy)

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาการจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่ายภาพบุคคลโดยใช้การจัดแสงรวมกับการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) ที่มีนางแบบสีผิวแตกต่างกันโดยศึกษาเกี่ยวกับสีผิว 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผิวขาวชมพู 2) ผิวขาวเหลือง 3) ผิวสีแทนหรือสีน้้าผึ้ง 4) ผิวด้าหรือคล้้า สรุปผลดังนี้ ภาพที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาพที่ 3 ภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) นางแบบผิวแทนหรือผิวสีน้้าผึ้ง โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 อยู่ในระดับมาก และภาพที่มีคะแนนเฉลี่ยต่้าสุดคือ ภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) นางแบบผิวด้าหรือคล้้าโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า การจัดแสงส้าหรับการถ่ายภาพบุคคล แนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) เหมาะกับนางแบบผิวแทนหรือผิวสีน้้าผึ้ง เพราะมีสีผิวที่ตรงกับสีผิวจริงของนางแบบมากที่สุด

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • จิตรกร ผดุง
  • ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ
  • เอมอร ชนะกุล
  • สุชาติ ศรีบุญลา