รายละเอียดโครงการวิจัย

  • อนัญญา ไทยบุญนาค
  • ananya thaibunnak
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • ananya.t@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกกล้วย

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อนัญญา ไทยบุญนาค
  • นายสุรวิทย์ นันทการัตน์
  • นายบุญชัย ด้วงสวัสดิ์
  • นางสาวสุวรรณา รุ่งเรือง
  • นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-18 15:53:02