รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. สมชาย ดิษฐาภรณ์
  • Somchye Dittapohn​
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • somchye.d@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย

บทคัดย่อ ( Abstract )

การออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยอำนวยสมรรถภาพผู้สูงวัย อุปกรณ์ช่วยเดินขึ้นลงบันไดนี้ เพื่อแก้ปัญหาผู้สูงวัยที่เดินขึ้นลงบันไดได้ไม่สะดวกเนื่องจากอาการปวดเข่า ออกแบบพัฒนาตามกรอบทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดี คือ การใช้สอย ความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้งาน ความปลอดภัย และความแข็งแรง ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้สูงวัย 3 คน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงวัยในเขตยานนาวา ประกอบด้วยกลุ่มทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ในโรงเรียนผู้สูงวัย 30 คน และกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัย แบบทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการออกแบบได้ผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความสูงที่วางเท้าอุปกรณ์น้อยกว่าขั้นบันไดปกติ คือไม่เกิน 15 เซนติเมตร สอบถามเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความสูงของที่วางเท้าต่างกัน คือ 11, 13 และ 15 เซนติเมตร ทดสอบการใช้งานและประเมินความพึงพอใจ ผลการทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มผู้สูงวัยที่ยกขาไม่สะดวกหรือปวดเข่าเมื่อใช้บันได ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสูงของระดับที่วางเท้า 13 เซนติเมตร ใช้เวลารวมเดินขึ้นและลงบันไดน้อยที่สุด ( = 20.79, S.D = 2.26) หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด ผลประเมินความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยรวมทุกด้านตามกรอบทฤษฎีการออกแบบ ( = 4.12, S.D = 0.19) หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สมชาย ดิษฐาภรณ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 14:48:11