ติดต่อเรา

ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

คณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. กนกพร บุญทรง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (วิจัย)

พี่เลี้ยงนักวิจัย

นิตยา สำเร็จผล

พี่เลี้ยงนักวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

โสภา หนูแดง

คณะกรรมการวิจัย

อ้อมใจ บุษบง

คณะกรรมการวิจัย

มนรดา ศิริมงคล

คณะกรรมการวิจัย

พรพิมล บาลี

คณะกรรมการวิจัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

จินตนา ช่างถม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นัทธร นามแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

\