ติดต่อเรา

ผศ. อนุรักษ์ นวพรไพศาล

คณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. ปิยนุช นาคพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ครรชิต กำลังกล้า

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

พี่เลี้ยงนักวิจัย

นิตยา สำเร็จผล

พี่เลี้ยงนักวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

โสภา หนูแดง

คณะกรรมการวิจัย

อ้อมใจ บุษบง

คณะกรรมการวิจัย

มนรดา ศิริมงคล

คณะกรรมการวิจัย

พรพิมล บาลี

คณะกรรมการวิจัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

จินตนา ช่างถม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นัทธร นามแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย

\