รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

พฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกัน 2) รูปแบบการสนทนาของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกัน 3) กระบวนการปฏิสัมพันธ์ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกัน 4) ปัญหาที่เกิดขึ้นของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็น 1) บทสนทนาบนเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะจำนวน 4 หน่วยเรียน 2) บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบวิเคราะห์การสนทนาและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ 1)ด้านกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึงเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะได้สะดวก มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มเข้าร่วมการสนทนา (Chat) และกระดานสนทนา (Webboard) มีการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน และมีระดับการสื่อสารทั้ง 3 ระดับ คือ ผู้รับสาร ผู้ส่งสารและผู้กำหนดนโยบาย โดยหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มมีการบริหารจัดการและแก้ปัญหาในการทำงานของกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2)ด้านรูปแบบการสนทนา แบบประสานเวลา (Chat) เป็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องงาน แบบไม่ประสานเวลา (Webboard) มีการตอบสนองบนกระดานสนทนาโดยทิ้งช่วงเวลา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้กระดานสนทนามากกว่าการสนทนา 3)ด้านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม มีการแสดงความเป็นมิตรและแสดงความเห็นคล้อยตามกัน มีการแบ่งปันข้อมูล 4)ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม มีการใช้ภาษาเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตสร้างไม่เข้าใจในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มและไม่เข้าใจวิธีการเรียนรูปแบบเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ คำสำคัญ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบร่วมกันด้วยเว็บเควสท์เชิงสมรรถนะ

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-17 02:50:49