รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. วินัย อวงพิพัฒน์
  • winai oungpipat
  • สาขา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • -
  • winai.o@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Phytochemical screening and antioxidant properties of ethanolic crude extract of Som-kwai (Garcinia pedunculata)

บทคัดย่อ ( Abstract )

Som-kwai (Garcinia pedunculata) is widely distributed in the southern part of Thailand, especially in Phuket province, and commonly used as an ingredient in food, and medicinal plant. It shows cardiac stimulant, digestive and laxative properties. The objective of the present study was to explore the phytochemical constituents, and to evaluate the total phenolic and total flavonoid contents and antioxidant activity of the crude extracts from the fruit of G. pedunculata. The extraction process was done by maceration method using ethanol as the extracting solvent. The percentage yield of the G. pedunculata fruit extract was 24.25±2.70. The phytochemical screening of the crude extract using Shinoda, concentrated sulfuric acid, and Salkowski tests revealed the presence of flavonoids, glycosides, terpenoids, and sterols. Total phenolic and total flavonoid contents were 74.37±6.31 mg gallic acid equivalents/g and 175.90 ± 0.40 mg quercetin equivalents/g using Folin–Ciocalteu and aluminum chloride methods, respectively. In addition, it displayed antioxidant activity using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay with an IC50 value of 22.40±0.46 mg/ml.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Preeyanuch Sangapon, Nattida Chinwongporm, Winai Oungpipat*

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-16 09:50:54