รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. ดิเรก กาญจนรูจี
  • direk kanchanarugee
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • dirak.k@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การศึกษาปัญหาแรงงานและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่แรงงาน โดยอาศัยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานฝ่ายผลิตในสถานประกอบการเครื่องเรือนไม้ 1,500 คน และสถานประกอบการ 67 แห่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ สรุปได้ว่า แรงงานฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องเรือนมีความสุข และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง ได้รับผลกระทบมากจากปัญหาในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านสวัสดิการ ส่วนผลกระทบจากปัญหาด้านความมั่นคงในอาชีพ ปัญหาด้านรายได้/หนี้สิน และปัญหา สุขภาพนั้นอยู่ในระดับปานกลาง มีจุดแข็งในด้านที่แรงงานมีความสุขตามอัตภาพ มีฝีมือเฉพาะในเชิงช่าง และยังคงใช้แรงงานสัญชาติไทยเป็นหลัก มีจุดอ่อนในด้านที่มีรายได้ต่ำ ขาดการฝึกอบรมทักษะฝีมือ และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดี มีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ได้รับโอกาสจากนโยบายภาครัฐ ที่เริ่มให้ความสำคัญกับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องเรือน แต่ยังมีอุปสรรคจากการปฏิบัติของภาครัฐที่ขาดความทั่วถึง ติดขัดในแง่กฏระเบียบ และการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนต่อภาคแรงงาน ผู้วิจัย จึงมีข้อเสนอแนะให้สถานประกอบการปรับสภาพการบริหารจัดการเพื่อให้แรงงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตทั้งใน ด้านร่างกายและจิตใจ มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่แรงงานอย่างเหมาะสม มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงงานที่ถูกสุขอนามัย ในขณะที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้แก่สถานประกอบการอย่างทั่วถึง มีการดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ ที่แรงงานพึงจะได้รับ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ดิเรก กาญจนรูจี
  • วิภาพร มาพบสุข

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-18 07:48:02