รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ดร. พลวัต นิวเคลียร์
  • PAULWATT NUCLEAR
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • paulwatt.n@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

Moluccensins H-J, 30-Ketophragmalin Limonoids from Xylocarpus moluccensis

บทคัดย่อ ( Abstract )

Three new phragmalin limonoids, moluccensins H-J (1-3), were isolated from seed kernels of the cedar mangrove, Xylocarpus moluccensis. Their structures were established by extensive spectroscopic analysis. Compound 2 displayed weak antibacterial activity against Staphylococcus hominis and Enterococcus faecalis.

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • Paulwatt Nuclear, Khanitha Pudhom, Damrong Sommit, Nattaya Ngamrojanavanich, and Amorn Petsom