รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะมีสกุลสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

บทคัดย่อ ( Abstract )

โครงการวิจัยนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในประเด็น การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสอดคล้องกับแผนจุดเน้นความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 ในประเด็น เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมใหม่ (FLAG SHIP 2) และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development goals : SDG) ในประเด็นการศึกษา และประเด็นพลังงาน โครงการวิจัยนี้ เป็นการสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะมีสกุลสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะได้ต้นแบบหมึกพิมพ์ที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น การนำไฟฟ้า การแห้งตัว การคงทนที่ดีของหมึกพิมพ์ เป็นต้น และเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนบทบาทจากอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ควอไทล์ 1-2 ได้ อย่างน้อย 2 ฉบับ

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุดมเดช ภักดี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-12-30 01:57:44