รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี
  • สาขา ฟิสิกส์
  • -
  • piewpan.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Electrical Properties of (1-x)BCZT-xBZT Lead-Free Ceramics

บทคัดย่อ ( Abstract )

The aim of this study was to investigate the electrical properties of (1-x)[Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9]O3 - x[(BiZn0.5Ti0.5)O3] ceramics system for x = 0.00 - 0.10. The (1-x)BCZT-xBZT ceramics were fabricated via solid state reaction technique. The samples were calcined and sintered at 925ºC for 6 h and 1370ºC for 3 h, respectively. Phase formation and microstructure of (1-x)BCZT-xBZT ceramics were studied using an X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The physical properties and electrical properties, such as dielectric properties and ferroelectric properties were examined. It was found that all the samples show pure perovskite phase. The BZT content lead to the change and improved of the dielectric properties of ceramic samples. The dielectric loss values were lower than 0.01 (at 1 kHz) for all samples. The samples show higher degree of the relaxor like behavior with higher BZT content. In addition, the ferroelectric properties were found to depend on the BZT content.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี
  • sukum eitssayeam
  • Uraiwan Intatha

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-07 16:06:11