รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การดัดแปลงวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์เพื่อวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้ เป็นการดัดแปลงวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณอะคริลาไมด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยใช้อะซิโตไนไตรล์เป็นตัวทำละลายในการสกัด ร่วมกับการเติมเกลือแมกนีเซียมซัลเฟต และเกลือโซเดียมคอลไรด์เพื่อช่วยให้การสกัดแยกสารมีประสิทธิภาพขึ้น จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณอะคริลาไมด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เชื่อมต่อตัวตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสง (HPLC-UV method) ใช้คอลัมน์ชนิด C18 และใช้อะซิโตไนไตรล์เป็นเฟสเคลื่อนที่ จากการทดลองพบว่า ความเป็นเส้นตรงของวิธีแสดงในรูปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) มีค่าเท่ากับ 0.9932 ค่าขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ (LOQ) เท่ากับ 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความแม่นยำของวิธีในรูปร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ของเวลาและพื้นที่ใต้พีก และค่าร้อยละการกลับคืน (% Recovery) อยู่เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ปริมาณอะคริมาไมด์ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีค่าน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วรพรรณ พรมศิลา , พุทธมนต์ อัครฮาด , อรุณโรจน์ ผจญศึก

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-03-12 02:12:01