รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์อีเอ็นจี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชา การผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (3) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานที่ผู้เรียนทำงานร่วมกัน (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี วิธีการดำเนินการวิจัย (1) พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี (2) ทดลองและประเมินการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 22 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากกาพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบสื่อสังคมออนไลน์ผสมผสานวิชาการผลิตรายการ โทรทัศน์แบบอีเอ็นจี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พบว่าผลการประเมินคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพในด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ และด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด นักศึกษาที่เรียนโดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบผสมผสานวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบอีเอ็นจี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (x=20) สูงกว่าก่อนเรียน (x=9) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงเครือข่ายสังคมออนไลน์ฯมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านเนื้อหา ด้านการโต้ตอบบทเรียน ด้านการออกแบบหน้าจอ และด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์