รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • wichai pornmalairungrueang
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • wichai.p@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการกับการกำหนดแนวทาง ยกระดับขีดความสามารถฝีมือแรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนของประเทศไทย

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้ เป็น การศึกษาลักษณะปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของแรงงานฝีมือฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน โดยสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้ในประเทศไทย และจัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้/ทักษะฝีมือแรงงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับปัญหา/จุดอ่อนของการผลิต และความต้องการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้ ในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือ และความรู้แก่แรงงานทั่วไป กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานประกอบการเครื่องเรือนไม้ 67 แห่ง บุคลากรฝ่ายผลิตในสถานประกอบการ 1,434 คน และแรงงานทั่วไปจำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาที่กระทบต่อขีดความสามารถในการผลิตของแรงงานฝีมือภายในประเทศโดยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง ( = 2.04) โดยมีปัญหาด้านความสามารถส่วนบุคคล ( = 2.08) เป็นประเด็นสำคัญหนึ่ง ปัญหาขีดความสามารถในการผลิตของแรงงานนี้เป็นสิ่งที่พบได้ทุกภูมิภาค แต่มีผลกระทบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( = 2.32) และน้อยที่สุดในกลุ่มแรงงานภาคเหนือ ( = 1.75) และภาคใต้ ( = 1.66) ทั้งสถานประกอบการ และแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม้ต่างล้วนต้องการการสนับสนุนจากราชการในการจัดฝึกอบรมความรู้ และทักษะฝีมือระยะสั้น ( 2 วัน) ด้านการทำสี เคลือบเงาเครื่องเรือน ( = 2.66) ต่างกันเพียงสถานประกอบการต้องการให้จัดฝึกอบรมนอกสถานประกอบการ ในขณะที่แรงงานต้องการให้จัดฝึกอบรมในสถานประกอบการ ผลจากการจัดโครงการพัฒนาความรู้แล

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • ดิเรก กกาญจนรูจี
  • วิภาพร มาพบสุข
  • สมบูรณ์ สุวรรณาภิชาติ

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-02-19 03:39:57