รายละเอียดโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมี ด้วยความร้อน

บทคัดย่อ ( Abstract )

ผลกระทบของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์, นิกเกิลและเหล็ก ที่มีต่อท่อนาโนคาร์บอน ถูก ตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ และเครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มรามานสเปกโทรมิเตอร์ ตัวอย่างถูกเตรียม โดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยความร้อน ที่อุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันของ แก๊สอะเซทิลีนที่ 0.5 บาร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของท่อนาโนคาร์บอนเรียงลำดับจากมากไป น้อยเมื่อใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา โคบอลต์, เหล็ก และนิกเกิล ความเป็นผลึกและปริมาณของท่อนาโน คาร์บอนสังเคราะห์จากตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล จะมีค่าสูงกว่าเมื่อสังเคราะห์จากตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก และโคบอลต์ พีครามานของโหมดย่านการสั่นวงรัศมีและภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องผ่าน ยืนยันการเป็นโพรงของท่อนาโนคาร์บอน จากผลดังกล่าวระบุได้ว่า ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ปริมาณ และความเป็นผลึกสำหรับการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนถูกควบคุมได้โดยการ เลือกใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • อุดมเดช ภักดี
  • สันติภาพ สระบัว
  • อภิชาติ พองพลา
  • ฉัตรชัย พะวงษ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-22 06:30:52