รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • Surawit Nantakarat
 • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
 • -
 • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบเล็บมือนาง

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้ ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบเล็บมือนางโดยการนำส่วนดอก และส่วนใบกับก้านของต้นเล็บมือนางมาทำแห้ง บด และสกัดด้วยวิธีการหมักโดยใช้ตัวทำละลาย เฮกเซน คลอโรฟอร์ม ไดเอทิลอีเทอร์ เอทานอล และเมธานอล ศึกษาร้อยละปริมาณของสารสกัดหยาบเล็บมือนาง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย พบว่า ร้อยละปริมาณของสารสกัดหยาบเล็บมือนางส่วนดอกให้ปริมาณสูงสุดเมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายเมทานอลเท่ากับร้อยละ 8.68 ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเล็บมือนางโดยวิธี ABTS พบว่า สารสกัดเมทานอลเล็บมือนางส่วนดอกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS มากที่สุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 5.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 3 ชนิด คือ Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ของสารสกัดหยาบเล็บมือนางโดยวิธีวัดปริมาณความหนาแน่นของเซลล์แบคทีเรีย พบว่า สารสกัดเฮกเซนเล็บมือนางส่วนดอกมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย B.cereus ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่ากับ 56.36.

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุภัทร ตางาม
 • ดวงสุรีย์ แสนสีระ
 • บุญชัย ด้วงสวัสดิ์
 • อนัญญา ไทยบุญนาค
 • สุวรรณา รุ่งเรือง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-14 15:03:56