รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ประภาพร ร้อยพรมมา
 • Prapaporn Roipromma Roipromma
 • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
 • -
 • prapaporn.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกล้วยหอมทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร

บทคัดย่อ ( Abstract )

โครงการชุดเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช จากกล้วยหอมทองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่สินค้าเกษตรซึ่งมีโครงการย่อยประกอบด้วย 1) การออกแบบและการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะของต้นกล้วย, เครื่องรีดกาบกล้วย, และเครื่องปั่นเส้นใยกล้วย, 2)โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ชีวภาพจากต้นกล้วย กาบกล้วย และเส้นใยกล้วย และ 3) โครงการพัฒนานวัตกรรมแผ่นไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุต้นกล้วยหอมทองเหลือใช้เพื่อทดแทนไม้จริง โครงการทั้งหมดนี้เกิดจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ตําบลไร่ใหม่พัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ช่วยแก้ปัญหาเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตของทางกลุ่ม ซึ่งตรงกับ ภารกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการบริการวิชาการจากภูมิปัญญาสู่สังคม การเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้สู่สังคม และส่งเสริมผู้ประกอบการ อันเป็นภาระกิจที่ตอบสนองตรงกับประเด็นกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (2560-2564) วิสัยทัศน์ประเทศไทย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญสามารถถ่ายทอดทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลิตเครื่องอุตสาหการขนาดย่อม เพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชีวภาพชนิดต่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเครื่องเรือนที่ชํานาญการผลิตไม้ประสานจากเศษวัสดุเพื่อใชทดแทนไม้จริง พร้อมยกระดับการผลิตเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติให้สู่ความมั่นคง มั่นมั่ง ยั่งยืน

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • นางสาวประภาพร ร้อยพรมมา
 • นางโสภา หนูแดง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
 • นางวิไลลักษณ์ บินดาร์
 • นางสาวชนิดา ป้อมเสน
 • นายมนูญ จิตต์ใจฉํ่า

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-21 12:02:34