รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ดร. สุรวิทย์ นันทการัตน์
  • Surawit Nantakarat
  • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
  • -
  • surawit.n@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

สมรรถภาพทางวิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ผลิตด้วยระบบออฟเซต กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ผลิตด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี และกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่ผลิตด้วยระบบสกรีน ที่มีต่อสมรรถภาพทางวิชาชีพด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ กลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ จำนวน 107 ราย จากสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีความต้องการสมรรถภาพทางวิชาชีพด้านความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ในด้านความรู้ทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้พื้นฐานและด้านความรู้เฉพาะด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถภาพทางวิชาชีพด้านทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทั้งด้านทักษะทั่วไป ด้านทักษะพื้นฐาน และด้านทักษะเฉพาะด้าน มีความต้องการอยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทั้งลักษณะนิสัยส่วนตัวและลักษณะนิสัยส่วนรวม มีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั้ง 3 กลุ่ม เกี่ยวกับความต้องการสมรรถภาพทางวิชาชีพด้านความรู้ และทักษะ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • สุรวิทย์ นันทการัตน์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-23 18:49:05