รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟเถาวัลย์แดงสำหรับชุมชนบ้านดินเผาเถาวัลย์ จังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟเถาวัลย์แดงส าหรับชุมชนบ้านดินเผาเถาวัลย์ จังหวัด ราชบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการน าไปรูปแบบและเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ออกแบบประเมินก่อนที่จะท าต้นแบบแล้วน าไปประเมินรูปแบบโดยกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากเถาวัลย์แดงส าหรับชุมชนบ้านดินเผาเถาวัลย์ จังหวัดราชบุรี ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ โคมไฟเพดาน โคมผนังและโคมตั้งโต๊ะ ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟเถาวัลย์แดงมีการออกแบบโดยใช้เทคนิคการดัดม้วน มีรูปทรงที่ กลมกลืนและมีเอกภาพ ขึ้นรูปโดยโครงอลูมิเนียม ลวดและท่อทองแดงแล้วใชเถาวัลย์ดัดงอมวนพันบรรจบกันตามโครงสร้างของเส้น ลวดเรียงเส้นไปในทิศทางเดียวกัน สรุปผลการวิจัยพบว่าประเภทโคมไฟเพดาน ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับมาก ประเภทโคมไฟผนัง และประเภทโคมไฟตั้งโต๊ะผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในรูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม ตัวอย่างพบว่า โคมไฟเพดาน โคมไฟผนังและโคมไฟตั้งโต๊ะจากเถาวัลย์แดงด้านความสวยงาม ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความปลอดภัย ด้านความแข็งแรงและด้านความสะดวกสบายในการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • ธยานี มาสีกุก
  • วริศรา พรมเขจร

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-10-16 09:52:39