รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Development of Learning Process Through e-Collaborative Network with C to C Model on Webquest

บทคัดย่อ ( Abstract )

see pdf.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-17 04:12:18