รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ.ดร. ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • rutairat.s@rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

การหาภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทน ภายใต้ความเครียดจากเกลือโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดี่ยว Synechococcus sp. MH 393765

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเกลือและโคลีนที่มีผลต่อการผลิตไกลซีนบีเทน และศึกษากิจกรรมของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส และโคลีนดีไฮโดรจีเนส ในสภาวะที่มีความเครียดจากเกลือของเชื้อ Synechococcus sp. พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์โคลีนดีไฮโดรจีเนส และกิจกรรมของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนส ของเชื้อ Synechococcus sp. จะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมโคลีนลงในอาหารเลี้ยงเชื้อและเชื้อเจริญเติบโตครบ 9 วัน อย่างไรก็ตามระดับความเข้มข้นของโคลีนสูง 50 มิลลิโมลาร์ ไม่สามารถเพิ่มปริมาณไกลซีนบีเทนได้ ปริมาณความเข้มข้นของโคลีนที่เหมาะสมคือ 20 มิลลิโมลาร์ ซึ่งในอาหารที่เติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ และเติมโคลีน ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ จะเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการสะสมไกลซีนบีเทน ซึ่งได้ปริมาณไกลซีนบีเทน 1,986.786 + 187.839 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่ากิจกรรมของเอนไซม์โคลีนดีไฮโดรจีเนสสูงสุดที่ 4.65 + 0.07 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน และมีกิจกรรมของเอนไซม์บีเทนอัลดีไฮด์ดีไฮโดรจีเนสสูงสุดที่ 4.99 + 0.02 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน จากผลการวิจัยในครั้งนี้บ่งบอกได้ว่าระดับความเข้มข้นที่สูงของเกลือโซเดียม คลอไรด์และโคลีน ไม่สามารถส่งผลต่อการสะสมที่มากขึ้นของไกลซีนบีเทนได้

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ
  • เพ็ชร สุธิภรณ์