รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. นรีรัตน์ สร้อยศรี
  • Nareerat Sroisri
  • สาขา เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
  • -
  • nareerat.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ ( Abstract )

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใช้ N & N Model ในรายวิชาวางแผนก่อนการผลิต สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านออกแบบการเรียนการสอนและการเรียนการสอนบนเครือข่าย จำนวน 2 ท่าน ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน จำนวน 2 ท่าน และ ด้านวิชาชีพการวางแผนก่อนการผลิต จำนวน 1 ท่าน รวม 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในระดับมากที่สุด X = 4.63 และ SD = .49 โดยใช้ N & N Model ที่มีองค์ประกอบหลักที่เน้นให้การฝึกอบรมผู้เรียนในหน่วยแรก และใช้Competency-based Webquest ที่พัฒนาขึ้นจากขั้นตอนเดิมให้มีการปฐมนิเทศน์บทเรียนในห้องเรียนก่อนเข้าเรียนบนเว็บเควสท์ และมีขั้นตอนการเรียนบนเว็บเควสท์ ทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นนำจูงใจและท้าทาย 2.ขั้นภารกิจกระตุ้นให้เกิดปัญหา 3. ขั้นกระบวนการ 4. ขั้นกระบวนการวางแผน 5. ขั้นกระบวนการปฏิบัติการจริงตามแผน 6.ขั้นประเมินผล 7. ขั้นสรุป โดยทุกขั้นตอนสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยกรการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นรีรัตน์ สร้อยศรี

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-17 02:01:13