รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • wichai pornmalairungrueang
  • สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • -
  • wichai.p@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

ออกแบบเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ ( Abstract )

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการออกแบบ สร้างต้นแบบ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเก้าอี้ช่วยส่งเสริมสมรรถนะสำหรับผู้สูงอายุ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ได้จากประชากรผู้สูงอายุ จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มคนที่ใช้งาน จำนวน 30 คน ทั้งก่อนและหลังจากการออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ และจัดทำต้นแบบในการประเมินผลการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้งานมีความต้องการสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงอยู่ในช่วงอายุ 71-75 ปี มีพื้นฐานความรู้ในระดับสูงสุดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ โดยมีความต้องการรูปแบบของแบบที่ 1 เป็นโครงสร้างเหล็กและ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พนักพิง วัสดุที่รู้สึกที่เบา ส่วนเทคนิคการสร้างพิจารณาถึงข้อต่อ ตามความเหมาะสม แนวทางการออกแบบรูปแบบได้มาจาก 3 รูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้รูปแบบที่ 1 มีความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตจริง และได้เสนอแนวทางในการผสมระหว่างรูปแบบที่ 2และ3 ผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมในการผลิตจริง มีรูปแบบที่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย และควรมีรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อการบำรุงรักษาเพื่อให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง
  • สุริยา สงค์อินทร์
  • กิตติ จรินทร์ทอง
  • บุญศักดิ์ สมบุญรอด

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-08 02:19:05