รายละเอียดการประชุมวิชาการ

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

OPTIMIZATION OF ETHANOLYSIS OF Jatropha curcas OIL: A COMPARATIVE STUDY ON CATALYTIC ACTIVITY OF NaOH AND KOH

บทคัดย่อ ( Abstract )

In the past few years, ethyl ester biodiesel has been increasingly attended because some agricultural crops can be used as raw materials. In several countries including Thailand, Jatropha curcas oil is one of the promising feed stocks for biodiesel production. The objective of this study was to determine the optimum condition (based on the highest ethyl ester yield) for ethanolysis of crude Jatropha curcas oil. The reaction variables used in the optimization were catalyst type (NaOH and KOH), catalyst concentration (0.5-1.5 wt.%), ethanol to oil molar ratio (6:1-15:1), reaction temperature (55-65°C) and reaction time (5-100 min). The results showed that the catalytic performance of NaOH was similar to KOH. Conversion of crude Jatropha curcas oil into ethyl ester improved when the molar ratio of ethanol to oil and catalyst concentration were increased. However, beyond the optimum values, ethyl ester yield was decreased. The highest ethyl ester yield was (97.8%) obtained by using 12:1 ethanol to oil molar ratio, 1 wt.% NaOH catalyst concentration, and the reaction temperature of 65°C. The reaction was completed within 1 h. Determination of the produced ethyl ester quality indicated that its properties met the Thai biodiesel (B100) standard and international standard ASTM D6751-07b.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์
  • เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล
  • Auamporn Timabud

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-07-11 04:34:21