รายชื่อนักวิจัย

User Email Major
ประเสริฐ เผ่าชู ประเสริฐ เผ่าชู นักวิจัย prasert.p@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ครรชิต กำลังกล้า ครรชิต กำลังกล้า นักวิจัย kanchit.k@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
วรรณวดี สุขแจ่ม วรรณวดี สุขแจ่ม นักวิจัย vanvadee.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
สุภาพร จันทร์คง สุภาพร จันทร์คง นักวิจัย supaporn.c@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
จตุรวิชญ์ รัตนพลที จตุรวิชญ์ รัตนพลที นักวิจัย jaturawit.r@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
สุพจน์ สระทองหลาง สุพจน์ สระทองหลาง นักวิจัย suphot.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
วราพร กรอบทอง วราพร กรอบทอง นักวิจัย varaporn.k@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
สมศรี จำเริญภิญโญ สมศรี จำเริญภิญโญ นักวิจัย somsri.j@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
นุชริน ทองพูล นุชริน ทองพูล นักวิจัย nucharin.t@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
วิกานดา สุภาสนันท์ วิกานดา สุภาสนันท์ นักวิจัย wikanda.s@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
จตุพล ขาวฟอง จตุพล ขาวฟอง นักวิจัย Chatuphol.k@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ภิรดี มีสวัสดิ์ ภิรดี มีสวัสดิ์ นักวิจัย piradee.r@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
นิสิต เรืองสว่าง นิสิต เรืองสว่าง นักวิจัย nisit.r@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
พลวัต นิวเคลียร์ พลวัต นิวเคลียร์ นักวิจัย paulwatt.n@rmutk.ac.th ชีววิทยา
พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ นักวิจัย phichamon.n@rmutk.ac.th ชีววิทยา
สาโรช เจริญศักดิ์ สาโรช เจริญศักดิ์ นักวิจัย saroj.c@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
วาสนา พรรณเทวี วาสนา พรรณเทวี นักวิจัย wasana.p@rmutk.ac.th ชีววิทยา
พัชณี ศรีคำสุข พัชณี ศรีคำสุข นักวิจัย phatchani.s@rmutk.ac.th ชีววิทยา
ดวงสุรีย์ แสนสีระ ดวงสุรีย์ แสนสีระ นักวิจัย duangsuree.s@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
ธิติภพ สุทธิวิเศษ ธิติภพ สุทธิวิเศษ นักวิจัย thitipop.s@rmutk.ac.th ชีววิทยา
เพ็ชร สุธิภรณ์ เพ็ชร สุธิภรณ์ นักวิจัย Petch.s@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ นักวิจัย rutairat.s@rmutk.ac.th ชีววิทยา
ภัทริณี ไวท์ ภัทริณี ไวท์ นักวิจัย pattarinee.k@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง ศุภศิลป์ เฟื่องฟุ้ง นักวิจัย supasilpp@hotmail.com ฟิสิกส์
ฉัตรชัย พะวงษ์ ฉัตรชัย พะวงษ์ นักวิจัย chutchai.p@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ชุติมา อุปถัมภ์ ชุติมา อุปถัมภ์ นักวิจัย chutima.o@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ดิเรก บุญธรรม ดิเรก บุญธรรม นักวิจัย direk.b@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ชุติมา ภาคสัญไชย ชุติมา ภาคสัญไชย นักวิจัย chutima.p@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
อุดมเดช ภักดี อุดมเดช ภักดี นักวิจัย udomdej.p@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
จิระวัฒน์ จันทรังษี จิระวัฒน์ จันทรังษี นักวิจัย chirawat.c@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
อภิชาติ พองพลา อภิชาติ พองพลา นักวิจัย apichard.p@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
ชาญวิทย์ มุสิกะ ชาญวิทย์ มุสิกะ นักวิจัย chanwit@mail.rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
กุลชยา พงษ์แสวง กุลชยา พงษ์แสวง นักวิจัย kulchaya.p@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ฉัตรชัย รักถิ่น ฉัตรชัย รักถิ่น นักวิจัย chatchai.r@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สถิระ ชัยชนะกลาง สถิระ ชัยชนะกลาง นักวิจัย sathera.ch@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ชนาเนตร อรรถยุกติ ชนาเนตร อรรถยุกติ นักวิจัย chananate@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี นักวิจัย piya@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สุรีพร นวลนิ่ม สุรีพร นวลนิ่ม นักวิจัย sureeporn.n@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ศรีสุดา สรนันต์ศรี ศรีสุดา สรนันต์ศรี นักวิจัย srisuda.s@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
ธวัชชัย สารวงษ์ ธวัชชัย สารวงษ์ นักวิจัย thawatchai.s@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
นพรัตน์ ภัยวิมุติ นพรัตน์ ภัยวิมุติ นักวิจัย nopparat.p@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
สิริอร นุชผดุง สิริอร นุชผดุง นักวิจัย sirion.n@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
โสภา หนูแดง โสภา หนูแดง นักวิจัย sopa.n@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิไลลักษณ์ บินดาร์ วิไลลักษณ์ บินดาร์ นักวิจัย wilailak.c@rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมชาย ดิษฐาภรณ์ สมชาย ดิษฐาภรณ์ นักวิจัย somchye.d@mail.rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ บุญชัย ด้วงสวัสดิ์ นักวิจัย boonchai.d@mail.rmutk.ac.th เคมี
ปิยนุช นาคพงศ์ ปิยนุช นาคพงศ์ นักวิจัย piyanuch.n@mail.rmutk.ac.th เคมี
เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล เทพรัตน์ ลีลาสัตตรัตน์กุล นักวิจัย tapparat.l@rmutk.ac.th เคมี
ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ นักวิจัย sasiwimol.w@mail.rmutk.ac.th เคมี
วินัย อวงพิพัฒน์ วินัย อวงพิพัฒน์ นักวิจัย winai.o@rmutk.ac.th วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
ประนัดฎา พิมสี ประนัดฎา พิมสี นักวิจัย pranudda.p@mail.rmutk.ac.th วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
รัฐพล หงส์เกรียงไกร รัฐพล หงส์เกรียงไกร นักวิจัย rattapon.h@mail.rmutk.ac.th เคมี
วันทนา มงคลวิสุทธิ์ วันทนา มงคลวิสุทธิ์ นักวิจัย wantana.m@mail.rmutk.ac.th เคมี
ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย นักวิจัย prasert.s@mail.rmutk.ac.th เคมี
กนกพร บุญทรง กนกพร บุญทรง นักวิจัย kanokporn.b@rmutk.ac.th เคมี
อุษารัตน์ คำทับทิม อุษารัตน์ คำทับทิม นักวิจัย usarat.k@mail.rmutk.ac.th เคมี
ณิชชาอร ชูเมือง ณิชชาอร ชูเมือง นักวิจัย nichaonn.c@mail.rmutk.ac.th เคมี
อลงกรณ์ อยู่สำราญ อลงกรณ์ อยู่สำราญ นักวิจัย alongkorn.y@mail.rmutk.ac.th เคมี
วรพรรณ พรมศิลา วรพรรณ พรมศิลา นักวิจัย worapan.p@mail.rmutk.ac.th เคมี
ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม ปฏิพากย์ ปุ่นอุดม นักวิจัย patipak.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
สุรวิทย์ นันทการัตน์ สุรวิทย์ นันทการัตน์ นักวิจัย surawit.n@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
นชพรรณ จั่นทอง นชพรรณ จั่นทอง นักวิจัย nachaphan.j@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
อนัญญา ไทยบุญนาค อนัญญา ไทยบุญนาค นักวิจัย ananya.t@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
สุวรรณา รุ่งเรือง สุวรรณา รุ่งเรือง นักวิจัย suvanna.r@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
นรีรัตน์ สร้อยศรี นรีรัตน์ สร้อยศรี นักวิจัย nareerat.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา นักวิจัย thanawan.v@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
สูนฤต เงินส่งเสริม สูนฤต เงินส่งเสริม นักวิจัย sunarit.n@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
สุริยา สงค์อินทร์ สุริยา สงค์อินทร์ นักวิจัย suriya.s@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง นักวิจัย wichai.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
นงค์นุช กลิ่นพิกุล นงค์นุช กลิ่นพิกุล นักวิจัย nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิตติ จรินทร์ทอง กิตติ จรินทร์ทอง นักวิจัย kitti.j@rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
อาฒยา สันตะกุล อาฒยา สันตะกุล นักวิจัย ataya.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล นักวิจัย savarak.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ นักวิจัย prapaporn.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
วรัศมน เชื้อฟัก วรัศมน เชื้อฟัก นักวิจัย warassamon.c@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
บุรณี อดิศรพันธ์กุล บุรณี อดิศรพันธ์กุล นักวิจัย buranee.a@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ นักวิจัย rungtiva.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ปริญญา สัญญะเดช ปริญญา สัญญะเดช นักวิจัย parinya.s@rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
มนต์ชัย น้อยคำสิน มนต์ชัย น้อยคำสิน นักวิจัย monchai.n@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
จิตรกร ผดุง จิตรกร ผดุง นักวิจัย jittrakorn.p@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
สินีภรณ์ วัฒนจินดา สินีภรณ์ วัฒนจินดา นักวิจัย sineeporn.w@rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ประภาพร ร้อยพรมมา ประภาพร ร้อยพรมมา นักวิจัย prapaporn.r@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีการพิมพ์
ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล ปราโมทช์ ฉลองรัตนสกุล นักวิจัย pramote.c@rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
ประเสริฐ อยู่สำราญ ประเสริฐ อยู่สำราญ นักวิจัย prasert.y@mail.rmutk.ac.th คณิตศาสตร์
อ้อมใจ บุษบง อ้อมใจ บุษบง นักวิจัย ormchai.b@rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี นักวิจัย piewpan.p@rmutk.ac.th ฟิสิกส์
มนรดา ศิริมงคล มนรดา ศิริมงคล นักวิจัย monrada.s@rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
อาทิตยา มีหนองหว้า อาทิตยา มีหนองหว้า นักวิจัย atittaya.m@mail.rmutk.ac.th เคมี
ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ นักวิจัย ithinath.t@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
กิติศาสตร์ กระบวน กิติศาสตร์ กระบวน นักวิจัย kitisart.k@rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์ นักวิจัย putkrong.p@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ นักวิจัย supharoek.c@rmutk.ac.th -
วงษ์นภา นาคใหญ่ วงษ์นภา นาคใหญ่ นักวิจัย wongnapa.n@mail.rmutk.ac.th วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
วีระ ทองเนตร วีระ ทองเนตร นักวิจัย weera.t@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์ นักวิจัย fueangfakan.c@mail.rmutk.ac.th ฟิสิกส์
นฤมล จอมมาก นฤมล จอมมาก นักวิจัย naruemon.j@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
อรสา พัสดุ อรสา พัสดุ นักวิจัย orasa.p@mail.rmutk.ac.th วิทยาการคอมพิวเเตอร์
นิลุบล บุตรไชย นิลุบล บุตรไชย นักวิจัย nilubon.b@mail.rmutk.ac.th -
วิสิฐ ตั้งสถิตกุล วิสิฐ ตั้งสถิตกุล นักวิจัย wisit.t@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
ทิฐฐาน เนียมชูชื่น ทิฐฐาน เนียมชูชื่น นักวิจัย thittahn.n@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ นักวิจัย Pattarawat.k@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
เกรียงไกร พละสนธิ เกรียงไกร พละสนธิ นักวิจัย kriangkrai.p@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชล
รัตติพร ณนคร รัตติพร ณนคร นักวิจัย rattiporn.n@mail.rmutk.ac.th -
เสน่ห์ สำเภาเงิน เสน่ห์ สำเภาเงิน นักวิจัย saneh.s@mail.rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วรชัช บู่สามสาย วรชัช บู่สามสาย นักวิจัย vorachat.b@mail.rmutk.ac.th ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิสุทธ์ แซ่แต้ วิสุทธ์ แซ่แต้ นักวิจัย wisut.s@mail.rmutk.ac.th -
ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี นักวิจัย Chayanis.w@mail.rmutk.ac.th -
เศรษฐา วีระธรรมานนท์ เศรษฐา วีระธรรมานนท์ นักวิจัย settha.v@mail.rmutk.ac.th -
วรรณิสา แก้วบ้านกรูด วรรณิสา แก้วบ้านกรูด นักวิจัย wannisa.k@mail.rmutk.ac.th วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
กานดา คล้ายวรรณะ กานดา คล้ายวรรณะ นักวิจัย kanda.k@mail.rmutk.ac.th เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
พัชราภรณ์ หุ่นดี พัชราภรณ์ หุ่นดี นักวิจัย patcharaporn.k@mail.rmutk.ac.th ชีววิทยา
 นักวิจัย testing@example.com -
 นักวิจัย robyxplt@gmail.com -
 นักวิจัย asd@gmail.com -