รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ดร. นชพรรณ จั่นทอง
 • Nachaphan Junthong
 • สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
 • -
 • nachaphan.j@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ ( Abstract )

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสกัดสารสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติและนำไปผลิตหมึกพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทที่เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมุ่งศึกษาเฉพาะการสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติหรือผลิตผลทางการเกษตรที่มีสีเหมือนหรือใกล้เคียงกับแม่สีหลักที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ได้แก่ สีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง และสีดำ ที่เหมาะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างวัสดุธรรมชาติกับตัวทำละลายน้ำ โดยสังเกตจากค่าความแตกต่างสี (∆E) ของสารสกัดสีที่มีความใกล้เคียงกับค่าสีตามมาตรฐาน ISO 12647-6 และนำมาทดลองพิมพ์บนวัสดุที่มีใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลการวิจัยพบว่า การสกัดสารสีด้วยวิธีการต้มวัสดุธรรมชาติในตัวทำละลายน้ำเป็นวิธีการสกัดสารสีที่เหมาะสมที่สุดในงานวิจัยนี้ และวัสดุธรรมชาติที่ให้สารสีม่วงแดง สีเหลือง สีน้ำเงินเขียว และสีดำ ซึ่งมีค่าสีใกล้เคียงกับค่าสีมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ กระเจี๊ยบที่ 50 กรัม ดอกคำฝอยที่ 5 กรัม อัญชันแห้งที่ 50 กรัม และกาแฟผสมกับอัญชันแห้งที่ 50 กรัม ในอัตราส่วน 75:25 ตามลำดับ และนำหมึกพิมพ์ที่สกัดได้จากวัสดุธรรมชาติไปทดลองพิมพ์ พบว่า หมึกพิมพ์ที่สกัดได้จากวัสดุธรรมชาติสามารถใช้ทดแทนหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารได้

เอกสารโครงการ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • นชพรรณ จั่นทอง
 • สุรวิทย์ นันทการัตน์
 • ภาณุภัทร ตางาม
 • บุญชัย ด้วงสวัสดิ์
 • อนัญญา ไทยบุญนาค
 • สุวรรณา รุ่งเรือง

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-06-22 08:03:20