รายละเอียดวารสารวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name)

A Study of Sawdust-Produced Fiberboards Using Lac as Binder for Furniture Industry

บทคัดย่อ ( Abstract )

There has been an extensive use of fiberboards in the furniture industry. Therefore, materials containing glue are applied to develop these fiberboards. This research investigated sawdust-produced fiberboards using lac as the binder and aimed to; (1) study the appropriate mixture proportions of sawdust and lac as the binder and; (2) explore the physical and mechanical properties of different mixture proportions of sawdust and lac at 5 wt%, 10 wt%, 15 wt%, 20 wt%, 30 wt% and 40 wt%. The research methods involved selecting sizes of dried sawdust and grinding with lac and alcohol. Then the mixture was pressed in a hot-pressing machine. After that, the produced fiberboards were tested using medium-density fibreboards Thai Industrial Standard (TIS 966-2547) in a laboratory. The results showed that the appropriate proportions was 15 wt% which met the standard defined in Thai Industrial Standard (TIS 966-2547). The fiberboards could replace medium-density plywood and could be used in furniture and the home decorative product industry.

เอกสารวิจัย ( Paper )

VIEW

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล