รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ผศ.ดร. พัชณี ศรีคำสุข
 • Phatchani Srikhumsuk
 • สาขา ชีววิทยา
 • -
 • phatchani.s@rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียววนเกษตรบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ BCG Model

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • พัชณี ศรีคำสุข
 • ยุทธนา แก้วคำแจ้ง
 • บุญช่วย เจริญผล
 • ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี
 • พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ
 • ดิเรก บุญธรรม

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-07-04 18:49:49